1653 – Jan van der Steegh

Veel documenten uit de historie van Nederland zijn bewaard gebleven. Vanwege de vergankelijkheid zijn de documenten op microfiche gezet en opgeslagen in archieven. Met het bewaren van de documenten zijn de teksten nog niet direct toegankelijk. Zie hier de tekst van een document uit 1653 aangaande de Piershilse schoolmeester Jan van der Steegh.

Wij Hendrick van Malssen stedehouder van de schout, Daniel Leenderts Sanne en Dirck Bastiaens van der Stee  schepenen op de Westmaes oirconde en kennen dat voor ons is gecompareert zijn: Jan van der Steegh  schoolmeester in den dorpe van Piershill als getrouwd hebbende Geertge Jansdr, Jan Jansse Gijsselmans  cleermaker onse inwoner als getrout hebbende Hendericxke Jansdr midtsgaders  de voornomde  Hendrick van Malsen als Armmeester van de Westmaes voor en vanwege Bastiaentge Jansdr onder de bediening van de voors Armen behoorende tsamen erfgenamen van saliger Jan Claesse cleermaker vervangende en haer sterck makende voor Marichje Jansdr wonende tot Rotterdam  dewelcke bekende in qualitite voorschreven in vrijen eijgendomme wel en wettelijck getransporteert, gecedeert ende over gedragen te hebben gelijck zijn comparante in qualitite  als vooren getransporteert, gecedeert ende overgedragen mitsdesen aen en ten behouve van Jan Jooste haer comparante swager zijnde getrouwt aen Ariaentje Jans dr mede erfgenaam  van de voorn Jan Claesse saliger een geheel huijs mette erve soals  hetselve jegen woordich beheijnt, bepooit, en bepaelt staeten soo als het Jan Claesse  haer luijder vader sa. In zijn leven beheert en seten heft, staende en gelegen alhier op de Westmaes aen den bestraeten dijck, ten Oosten de bestraete dijck voors., ten Zuijden de kinderen van Gerrit Gijsberts van Herp ten Noorden het huijsken van Wouter Willemsz van Leent en ten Westen de onderberm, elck aldernaest omme daer mede te doen als met sijn vrij  eijge goet sonder contradictie van Imande belovende zij comparanten in qualitte voors het voors huijsken te vrijen en te waren nu en teneeuwige dage van alle commer, opstal evictien, renten en aentaele die voor dato van desse daer op gstaen soude mogen hebben uijtgesondert buer en gemeenlantslasten die met desse jaer 1653 comen tot laste van voorn Jan Joosten onder t verbant als naer Recht en bekende van de transporte voldaen en betaelt te zijn soo met gelt als met brieven na vervant sonder enich actie daer aen te reserveeren ten waere oiconde desse bij ons stedehouder en schepenen voornt.

Geteijckent op den vii November 1653 H van Malssen  1653, Daniel Leendertsse Sanne, en D van der Stee.

(Recht Archief Westmaas – 27, Folio 88 n.t.).

Updated: februari 12, 2015 — 11:53 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.