1542 – De Korenmolen van Goudswaard

goudswaard-ansicht-molen-01Teksten uit oude documenten die betrekking hebben op de geschiedenis van de korenmolen van Goudswaard.

-1542

In het kohier van de 10e penning wordt geen korenmolen genoemd.

11-08-1543

Leendert de molenaer in de Corendick koopt 2 hoet somergarst voor
2.13.4
GA Dordrecht ORAG 693

31-08-1558

In de latere verkopen wordt diverse malen gesproken over een koopbrief
van deze datum. Goudswaard moet toen dus al een korenmolen gehad hebben.
Het is ook mogelijk dat op deze datum uitgifte is gedaan van het
windrecht. In het archief van de Heren van Putten en de rekeningen van
het Baljuwschap zijn waarschijnlijk nog gegevens te vinden.

– -1590

In de rekeningen van het Baljuwschap Voorne-Putten komt de molen voor
met een erfpacht van Fl 12.-.- per jaar in de periode 1590 – 1595.

– -1609

Jacop Baerens, vermeld in de index op transporten en hypotheken 1605 –
1621

– -1622

Aren Jansz, molenaar te Corendijk, verkoopt de korenmolen, staande
buiten dorp Corendijk, zoals zijn voorzaten zaliger met alle rechten
hadden volgens de brief van 31-08-1558 met grootzegel, aan Jacop Barens
voor fl 1400. Te betalen fl 500 contant 31-05-1623 en voorts fl 200 ‘s
jaars. Erbij verkocht, begrepen in koopsom, 10 gemet in Noordpolder,
belend oost Cornelis Derrijcxs, zuid de bermsloot van Ouwendijk, west
IJman Lenaers dijkgraaf met consorten, noord bermsloot van Nieuwendijk.
De molen belast met fl 12. ’s jaars tlv koper Hij neemt hypotheek op de
molen en de 10 gemet 03-11-1622. De koper stelt borgen RA GWD 4

– -1625

Jacob Barentsz, korenmolenaar te Goudswaard, is schuldig aan Pouwelis
Melssche fl 600 wegens een lening. Hij neemt hypotheek op 10 gemet land
in de Noordpolder en op de korenmolen, huis en erf. RA GWD 4

23-10-1625

Jacop Barens, korenmolenaar, wonende Corendijk is schuldig aan Pouwelijs
Melssche, wonende Somerdijk f. 600 wegens lenning. Hij neemt hypotheek
op 10 gemet in de Noordpolder belend oost Cornelis Derrijcxs, schout,
west bermdijk, west erfgenamen IJman Lenaerts, dijkgraaf, noord dijk van
de Noordpolder. Verder de korenmolen van Corendijk met alle rechten
zoals hij hem gekocht had en een huis en erve in Corendijk belend zuid
Pouwelijs Claes de Breet, west sherenstraat, noord gemenelands bermdijk,
oost Aren Crijns. Borg Cornelis Derrijcxs, schout.RA GWD 4

– -1635

Jacob Crijnsz, korenmolenaar in de Corendijk, heeft hypotheek genomen fl
1800 op zijn windkorenmolen met erve bij Eeuwit Euwitse Prins, brouwer
in het Lam te Rotterdam. RA GWD 20.

– -1635

Jacob Crijnsz, molenaar, heeft gekocht van Jacob Willemsz een huis op de
noordhoek van de dorpsstraat aan de dijk voor fl 1100, te betalen fl 50
contant en voorts fl 50 jaarlijks. RA GWD 20.

– -1635

Jacob Crijnsz, molenaar, heeft gekocht van Jan Jobsz de Geus een huis op
de dijk bij de molen voor fl 400, te betalen fl 50 over een half jaar
en voorts fl 24 per jaar. RA GWD 20.

– -1635

Jacob de molenaar. Hij betaalt aan de kerk f. 0.3.0. voor 1 1/2 pond
lood. GWD archoef NH-kerk.

15-05-1635

Jacob Barentsz, korenmolenaar te Goudswaard, verkoop aan Jacob Crijnsz
de Corenmolen zoals zijn voorzaten hem gekocht hadden op 31-08-1558.
Erfpacht Fl 12.-.- per jaar t.l.v. de koper. RA GWD 1.

19-09-1636

Jacob Crijnsz, molenaar, zijn kind is in de kerk begraven achter in het
koor aan en tussen het verscheid van de twee achterste banken op 19-09-
1636. De kerk ontvangt over een heel graf fl 3. GWD archief NH-kerk

– -1637

Jacob Crijns, korenmolenaar, heeft fl 1050 hypotheek op zijn
windkorenmolen bij Trijntje Keijsers, weduwe van Eeuwit Eeuwitse Prins,
brouwster in het Lam te Rotterdam. RA GWD 20

24-09-1637

Jacob Barens, wonende Corendijk, zijn zoon Willem Jacobs, molenaar,
wonende Simonshaven neemt hypotheek op 5 gemet in Corendijk. RA GWD 1

06-04-1638

Jacob Crijnen, molenaar, zijn kind is 06-04-1638 in de kerk begraven
achter in het koor in zijn graf. De kerk ontvangt fl 1.10.0. GWD archief
NH-kerk.

– -1639

Jacob Crijns, molenaar, neemt hypotheek fl 400 op zijn korenmolen en 2
gemet erfpacht land bij Aren Victors de Geus. RA GWD 20.

25-02-1639

Jacob Barents, wonende in de Corendijk, borg voor Joost Jacobs huurder
van de coorenmolen van Cromstrijen. Zie ook Cornelis van der Hooch RA
Cromstryen 50

– -1640

Jacob Crijnsz neemt Fl. 400 hypotheek op zijn korenmolen en 2 gemet
erfpacht land bij Aren Victorsz de Geus. RA GWD 20.

– -1640

Jacob Crijnsz, molenaar, neemt hypotheek fl 780 op zijn huis en erve in
Coorndijk bij Pouwels Melssen Driesman. RA GWD 20.

12-10-1641

Huijbrecht Claessen, laatst molenaar te Westkerck (Scherpenisse), nu
molenaar te Goudswaard, aan hem getransporteert 09-02-1642 door Jacob
Krijns de korenmolen te Goudswaard, volgens voorwaarden van 12-10-1641.
RA GWD 5.

22-01-1642

Huijbrecht Claesz, molenaar, heeft gekocht van Jacob Crijnsz een
windkorenmolen in het dorp Coorndijk voor FL 3600 contant. RA GWD 20.

30-06-1643

Jacob Barentsz Wouw, wonende in Coorndijck in de lande van Putte, bekent
dat hij 600 gulden schuldig is aan Johan van Blenckvliedt, docter in
medicijnen wonende in de brouwerije van De Werrelt. Er worden afspraken
gemaakt om de schuld af te lossen waarbij de schuldenaar het geld zal
aanwenden dat hij als verhuurder ontvangt van Leendert Cruijnen,
molenaar wonende tot Spijckenis uit de Spijckenisser coornwintmolen. Het
huurcontract is in mei 1643 bevestigd door schouth en schepenen van
Coorndiick. ONA Rotterdam 475 akte 18 blz 27

07-11-1645

Huijbrecht Claesz, molenaar te Goudswaard, heeft gekocht van Jacob
Crijnsz, oud molenaar, een huis en erve in het dorp voor Fl 390.
Tebetalen Fl 300 contant en Fl 90 over een jaar. 40e Penning Fl 9.12.8.
RA gwd 20.

– -1651

Huijbrecht Claesz verkoopt aan zijn zoon Huijbert Huijbertsz een
windkorenmolen in de Coorndijk voor Fl 3400 contant. RA GWD 20.

– -1651

Huijbrecht Huijbertsz, molenaar, neemt Fl 1600 hypotheek op
windcoornmolen van Coorndijk bij Willem de la Bije. RA GWD 20

09-05-1651

Huijbrecht Claessen, molenaar, wonende Corendijk, wil transporteren aan
Jacob Heijndericks de windkorenmolen, werf, recht, vrijdom en servituten
daartoe behorende, zoals dezelve voor dezen van Jacob Crijnssen, out
molenaar gekocht heeft. Verkoop 09-05-1651, Acte doorgehaald daar de
molen door Huijbert Huijbrechts is genaast. RA GWD 5.

21-06-1651

Huijbrecht Claessen, molenaar, transporteert aan zijn zoon Huijbert
Huijbertsz de windkorenmolen en werf in Corendijk met alle rechten,
vrijdom en servituten, zoals verkoper gekocht had van Jacob Crijnsz,
molenaar. Molen was genaast door koper bij contract van 09-05-1651. RA
GWD 5.

29-08-1652

Pieter Pleunen van der Dam, aan hem getransporteerd volgens conditie van
29-08-1652 door Huijbrecht Huijbrechs de windkorenmolen, werf,
gerechtigheden en servituten. Molen belast met fl 300 tgv halve zuster
van Huijbrecht Huijbrechs. RA GWD 5.

21-09-1652

Pieter Pleunen van der Dam, molenaar, wonende Corendijk is schuldig aan
Jacob van der Goes Heer van Naters en St Pancrasgors wonende den Brielle
fl 4300. Hij neemt hypotheek op de windkorenmolen met de werf,
gerechtigheid en servituten. Bij geschil tot procureurs voor Hove van
Holland gesteld Geerit Vinck en Adriaen Hoogbrugge. Borgen Adriaen
Pleunen, coopman te Leiden, Jan Gillisse, meesterbrouwersknecht in
brouwerije van het Hert te Leiden, volgens acte van cautie gepasseerd
voor notaris Jacob Janssen de Haes te Leiden. 10-10-1652 ondertekend
Wijllem Cornelijs schout, Rijck Pieterse schepen, Jaques Janssen Leijs
secretaris. Present Bastiaan Arenssen schepen. RA GWD 2.

25-01-1653

Huijbrecht Huibertsz verkoopt de molen aan Pieter Pleunen, molenaar,
getaxeerd op 25-01-1653 voor FL 3000. RA GWD 20.

– -1654

Pieter Pleunen Molenaar ged Alblasserdam 07-11-1611, huw 1e Jannetje
Jacobsdr, huw 2e GWD Maatje Daniels 11-11-1656.

– -1654

Pieter Pleunen, moleneer, heeft gekocht van Matge Weert een huis bij de
molen voor fl 325, te betalen contant fl 50 en voorts fl 25 per jaar. RA
GWD 20.

– -1656

Pieter Pleunen, molenneer, is schuldig aan zijn dochter Leentgen Pieters
fl 90. Hij neemt daartoe hypotheek op zijn huis bij de molen. RA GWD 20.

28-10-1656

Pieter Pleunen van der Dam, korenmolenaar. Zijn molen en werf op de
Oostdijk van dorp Corendijk, belast met fl 300 openbaar geveild 28-10-
1656 en gekocht door Jacob van der Goes, heer van Naters en St
Pancrasgors. Acte 06-01-1664 ondertekend Jacob Crijnse schout, Willem
Heindrijcks schepen, L v d Poll secretaris. De verkoop had plaats
gevonden via gerechtelijk vonnis, waarbij van der Dam gecondemneerde
was.

12-11-1656

Pieter Pleunen van der Dam, molenaar, weduwnaar van Jannetje Jacobsd,
van Alblasserdam, wonende Goudswaard, trouwt Goudswaard 12-11-1656
Maertge Danielsd, weduwe

17-11-1656

Pieter Pleunen, molenaar, wonende Corendijk, is schuldig aan zijn
dochter Leentghe Pieters, getrouwd met Crijn Jobsz wonende Corendijk fl
90, die hij ontvangen heeft binnen de dorpe van Dreijsel. Hij neemt
hypotheek op zijn huis en timmeragie op de Meuldijk, belent west Bouwen
Leenders, oost het Collecteurs huijsken van de corenmolen. Ondertek
Wijllem Cornelijsse schout, Rijck Pieterse schepen, Jaques Janssen Leijs
secretaris. RA GWD 2.

15-05-1657

Pieter Pleunen, molenaar, een schepenschuldbrief groot fl 90 staande op
zijn huis dd 17-11-1656 getransporteerd door Crijn Jobssen aan Jaques
Janssen Leijs. RA GWD 2.

27-05-1657

Pieter Pleunen, molenaar, transporteert aan Jan Melissen de Bacx wonende
Corendijk zijn huis en timmeragie op de Oostdijk omtrent de corenmolen
belend west Bouwen Leenders, oost Reijn Gielssen, Koper neemt tot zijn
last een schuldbrief van fl 90 van dd 05-11-1656 ten behoeve van Crijn
Jobs, nu toekomemde secretaris Leijs 27-05-1657.

06-09-1657

Pieter Pleunen, moleneer, zijn woonhuis onder verscheidene conditien
verkocht aan Jan Meliisen. Door schout en schepenen getaxeerd op fl 225.
RA GWD 20.

25-07-1658

Jan de molenaer is 25-07-1658 in de kerk begraven fl.3. GWD archief NH-
kerk.

12-04-1659

Jacob de molenaar is belend noord van huis van Engel Abrahamssen
Blenckvliet. RA GWD 2.

16-08-1660

Joris de melonaar zijn kind wordt in de kerk begraven fl 1.10.0.
-10-1666

Jacob Crijns, molenaar, kerkmeester, in de kerk begraven in de nieuwe
kerk okt 1666. GWD archief NH-kerk.

12-10-1675

Testament van Bastiaan Arens Landsert, korenmolenaar te Zuidland, en
diens vrouw Helena Jacobs, die zwanger is. Eventuele kinderen erven drie
gemeten land in de Korendijk. Seclusie weesmeesters. (Notaris Philip
Vermaat toegang 110, inv 9072)

19-10-1675

Bastiaan Arents Lansert, korenmolenaar, koopt 19-10-1675 de
windkorenmolen te Coorndijk op de Oostdijk voor fl. 3000. contant. De
molen is getaxeerd op fl 1600 door schepenen van Coorndijk. De losse
goederen op fl 1400. Verkoper is Abraham Steijaert, Baljuw van Natris,
procuratie hebbende van Frans van der Goes, oud schepen der stad Delft.
RA GWD 20.

11-09-1680

Arij Claese Langstraat, molenaar te Coorendijk, aangeslagen wegens 1/4
schepel zout en 1/2 kinnetje zeep. Oud archief Geervliet 52.

09-07-1681

Bastiaan Arens Lantsert, molenaar, neemt hypotheek van fl 800 op
windkorenmolen van Goudswaard bij Neeltie Hermans, weduwe van Pieter
France van der Brugge. RA GWD 21 fol 7.

– -1689

Hendrik de Labeije, molenaar
29-12-1695

Bastiaan Lantsert. Testamentaire voogden: Arij de Groot en Willem Jans
van der Houve, aangestelt in testament van secretaris Geleijn van Campen
en schepenen van de Corendijk op 17-12-1694 maken op 29-12-1695 de
boedelinventaris. Hierin komt voor een huis en erve daar B. Lantsert
overleden is staande op de Voorstraat te Corendijk. De corenmolen van de
Coorendijk, 2 1/2 gemet zaailand in de Oostpolder van de Corendijk de
helft van 5 gemet leggende int Oude Nieuwland nog 3 gemet int Ouwelant
van de Corendijck naast de woning van Pieter Jans van Nuffelen. Een
corenmolen op Swartewaal staande, fl 160.0.0 contant geld, een silvere
beker gemerkt J P, een silvere bekertje gemerkt L J . Weeskamer GWD 5.

25-05-1698

Arij Bastiaansz Lantsert, geb en wonende Goudswaard ondertrouwt met
Neeltje Pietersd van Vlied, geb en wonende Zwartewaal getrouwt
Goudswaard xx-06-1698.

– -1699

Arij Bastiaens Lantsert, coornmolenaar, wonende Corendijk, transporteert
aan Pieter Claesz de Jongh, wonende alhier, 2 1/2 gemet zaailand met
helft van het gewas daar op staande, zijnde het land de helft van 5
gemet waarvan wederhelft is van erfgenamen van dhr van Neck ? in Oude
Nieuwland, belend oost Oude Nieuwlandsedijk, west Gebrokendijk, zuid
Rijnburgje Wouters, noord Arij Willems Boender met bruikweer. Bet fl
331.3.0. Ondertek Arij Langstraet, Gillis van der Sluijs, Jacob
Waelboer, Arij de Groot, schepenen. In de marghe Lantsert verklaart
betaald te zijn.

20-08-1699

Arij Bastiaansz Lantsert, koornmolenaar, wonende Corendijk, heeft helft
van ca 6 gemet in Oude Corendijk, omtrent stee van Pieter Jansz van
Nuffele, wederhelft is van Johannis van Dalen. RA GWD 48.

30-09-1699

Arij Bastiaans Lantsert, coornmolenaar , en Neeltje Pieters van Vlieth,
wonen Corendijk. Hij gezond, zij ziek te bedde testeren 30-09-1699 en
maken elkaar universeel erfgenaam. Langstlevende moet hun kind Lena
Arens Lantsert opvoeden en bij meerderjarigheid uitkeren fl 100. Na
overlijden van de eerst stervende mag lijfgoed verkocht worden tbv kind.
Bij eertstoverlijden van de vrouw krijgt haar moeder Jannetje Wilms
eerste koop van nagelaten kleding en bij zijn overlijden zijn halve
broeder Pieter Bastiaans Lantsert eerste koop. Ondertek Arij Langstraat,
Arij de Groot schepenen.

14-11-1699

Arij Bastiaens Lantsert, korenmolenaar Corendijk, transporteert aan Arij
de Groot, schepen, 2 1/2 gemet in de Oostpolder, belend oost de
Polderdijk, west Leendert van Deijl, zuid en noord Arij de Groot. Bet
fl. 380. te betalen 01-03-1700.RA GWD 7.

– -1700

Elandia Braem heeft gekocht van Arij Lantsert, koornmolenaar te
Goudswaard een stuk land in de Oude Coorndijk voor fl 330 contant. 40e
peening + verhoging fl 9.1.8. RA GWD 21 pag 222.

10-04-1701

Arij Bastiaense Lantsert en Neeltje Pieters van Vlied dopen Goudswaard ~
10-04-1701 Pieternella, ~ 11-10-1705 Willem, ~ 06-05-1709 Bastiaan.

14-11-1704

Arij Bastiaans Lantsert betaalde fl. 132.0.0 aan boedel Bastiaan Arents
Lantsert, 3 jaar intrest verschenen 02-07-1701, 1702 en 1703 4 % van fl
1100. Intrest over 1704 dient voor memorie. Hij betaalde 01-05-1700 fl
1000.0.0 aan zijn halve broeder Pieter. Boedelrekening Bastiaan Arents
Lantsert. Weeskamer GWD 8.
26-01-1705

Arij Lanser ontvangt van de boedel van Aart Jansz Hoogvliet fl 6.10.0
voor een stuk moolleroede. RA GWD 53.

10-03-1710

Arij Lantsert aangifte impost overlijden classis fl. 3.. Gaarder GWD.
– -1712

Dammes Pijl, molenaar
31-08-1712

Jacob van der Sluijs, molenaar, ivm ongeregeldheden met Pieter de Haes,
opziener van de korenmolen op 01-08-1712. RA GWD 58.

05-09-1712

Neeltje Pieters, molenaresse, weduwe van Arij Lansert. Op haar verzoek
compareren voor schepenen Gillis Gillis van der Sluijs, de jonge, Pieter
Pieterse de Jong en Lijsbeth Gerrits en verklaren dat zij gehoord hebben
27-08-1712 dat Pieter de Haes opsiender op de coornmolen, wegens de
impost, pachter van Aalst, met een zakkoren van de molen kwam en de zak
gebracht had ten huize van Jan Assuerus van der Straten, collecteur
impost van het gemaal. Deposanten hebben gevraagd aan de Haes of er
eenighe swarigheijt voor molenaresse was dat hij de zak had gehaald op
de molen. De Haes zei neen en dat het een abuis van hem was. Er was een
misverstand met de zak die de weduwe Rosmolen die dag gehad had.
Ondertek Willem Kosijn, Arij Groeneveld, Martinus de Rijk, schepenem.

18-02-1713

Jacob van der Sluijs ondertrouwt 18-02-1713 met Neeltje Pieters, beiden
classis f. 3.-.-.

– -1716

Aart Janse, molenaar
15-03-1718

Jacob van der Sluijs, korenmolenaar, wonende Corendijk, verbindt indien
hij mogte koomen te frauderen tbv Johan van Wageningen, inpomtseur van
’t gemeel over Dordt en daaronder resorterende dorpen voor fl 500, zijn
korenmolen en zijn huis en erve aan de westzijde van de dorpsstraat en
verdere goederen. RA GWD 49.

27-03-1719

Jacob van der Sluijs veilt korenwindschepmolen. Bij evt geschil tot
procureurs voor Hove van Holland gesteld Johan van Ruijl, Johan van
Campen, Paulus van Braakel. Ingezet op fl 2500 door Jan Claese van der
Sluijs. Opgehouden op fl 3000. RA GWD 35

04-10-1726

Jacob Gillisz van der Sluijs, verbindt tgv Marijnis Robijn, imposteur
van het gemaal zijn korenmolen, huis en erve fl 500. RA GWD 49.

21-04-1727

Assueros van der Straten heeft 21-04-1727 een schepenschuldbrief van fl
1000 en idem 05-06-1735 van fl 600 op de windkorenmolen van Goudswaard
ten laste van Cornelis Pijll, echtgenoot van Christina Jansdr van Rije.
RA GWD 22.

21-04-1727

Jacob Gillisz van der Sluijs, korenmolenaar te Corendijk, geeft volmacht
aan Ahassueros van der Straten, commies ten comptoire van
Gemenelandmiddelen te Dordrecht, om zijn windkorenmolen te verkopen of
te verhuren. Molen op Oostdijk verder zijn huis en erve op de
Voorstraat. RA GWD 57.

05-10-1727

Wouter van Driel, echtgenote Anna de Poorter, beide met attestatie van
Werkendam 05-10-1727 naar Koorndijk. Zij overleden te Koorndijk 31-03-
1733 aangifte impost. Hij vertrokken naar Rotterdam. DTB GWD 5.

28-12-1727

Wouter van Driell, korenmolenaar, wonende Goudswaard, verbindt tbv
Marijnus Robijn, impostpachter van het gemaal over deze jurisdictie,
voor fl 500 op zijn molen op de oostdijk en zijn huis en erve in de
voorstraat, die hij in eigendom heeft indien hij zou frauderen met de
impost. Ondertekent W v Driel. RA GWD 49.

14-04-1729

Wouter van Driell, korenmolenaar, wonende Corendijk, verbindt tbv Johan
van Wageningen, impostuur van het gemaal over deze jurisdictie, voor fl
500 op zijn molen op de oostdijk en huis en erve in de voorstraat, die
hij in eigendom heeft, indien hij zou frauderen met de impost. Getekent
W v Driel. RA GWD 49.

14-08-1729

Idem.
07-03-1731

Idem.
09-11-1731

Wouter van Driell, molenaar, wonende Goudswaard, als mededader betrokken
bij de mishandeling van Theunis Verheck. RA GWD 58.

29-12-1731

Idem als 07-03-1731.
14-03-1733

Wouter van Driell, molenaar, wonende Corendijk, echtgenote Anna
Maartensdr Poorter. Hij gezond, zij ziek te bedde, testeren en maken
elkaar erfgenaam en vermaken aan hun kinderen hun legitieme portie. Bij
hertrouwen van een der testateurs moet legitieme portie uitgekeerd
worden. Testatrice legateert aan haar dochter of dochters haar gouden
hoofdnaalden, twee gouden spelden, hoofdijzer met twee gouden stukken,
gouden ring, bloedt corale kettingh met een gouden schulp, zilveren
beugeltas met haak en gespen. Langst levende moet kinderen opvoeden. Bij
vooroverlijden van kinderen treedt langstlevende in rechten. Zij stellen
elkaar tot voogd en hij nog zijn broeder Gerrit van Driell, wonende te
Rotterdam en zij haar broeder Wouter Maartensz Poorter, wonende te
Almkerk. RA GWD 61.

11-12-1733

Wouter Reinierse van Driel, weduwnaar van Anna Maartensdr Poorter,
geboren Zuilichem en wonende Rotterdam, ondertrouwt Nieuw-Beyerland 11-
12-1733, trouwt Nieuw-Beyerland 10-01-1734 met Dina Pietersdr van der
Meulen, geboren Nieuw-Beyerland en wonende Rotterdam

20-04-1734

Cornelis Pijll, molenaar, staat borg voor Geleijn Vlamingh onder
Zuijdland.

28-02-1736

Cornelis Pijll, molenaar wonende Corendijk. Echtgenote Christina Jansdr
van der Reije. Hij gezond, zij ziek te bedde, testeren en maken elkaar
erfgenaam en evt kinderen tot medeerfgenaam. Langstlevende moet kinderen
opvoeden en bij monmdigen dagen fl 50 uitkeren. Zij stellen elkaar tot
voogd. RA GWD 61.

10-10-1738

Cornelis Goutswaart * Biert wonende Coorndijk, weduwnaar van Anna van
Dale ondertrouw GWD 10-10-1738, trouwt GWD 26-10-1738 Arentje Martinus
Simons JD * den Briel, wonende Coorndijk.

13-04-1744

Cornelis Oudzegel, korenmolenaar, heeft verkocht aan Leendert van Doorn,
de windkorenmolen zoals door verkoper bemalen werd en een huis en erve
aan de westzijde van de dorpsstraat, belend oost de straat, west Sandee,
zuid Cornelis van der Hoek, noord erve van Arij Groen, samen voor fl
3000. RA GWD 31.

13-04-1744

Leendert van Doorn heeft gekocht van Cornelis Oudzegel een
windkorenmolen en een huis en erve aan de westzijde van de dorpsstraat
samen fl 3000. RA GWD 31.

15-04-1748

Cornelis Oudzegel is waarschijnlijk omstreeks deze datum naar
Ooltgensplaat vertrokken. RA GWD 31.

26-04-1751

Compareren Johannes Klapmuts, korenmolenaar te Rockanje, Kornelis Bul,
molenaar te Hellevoetsluis, Pieter van Vliet, molenaar te Nieuwenhoorn,
Pieter Kruif, molenaar in Zwartewaal, Kornelis Pijl, molenaar in
Spijkenisse, Pieter Dam, molenaar in Zuidland, Leendert van Doorn,
molenaar in Korendijk en Johannes Dam, molenaar te Piershil. De Staten
van Holland hebben hun een douceur toegekend van samen fl. 1600, te
verdelen naar rato van hun wijze van functievervulling. Zij moeten
elkaar onderling beoordelen en hebben in handen van de controleur
Vlieland beloofd dit eerlijk te doen. Zij leggen nu enkele regels
terzake vast. (Notaris Daniel Rolandus toegang 110, inv 1107)

– -1752

Cornelis Goudswaard korenmolenaar 1752, 1773.
22-05-1752

Leendert van Doorne heeft verkocht aan Cornelis Goutswaart de
windkorenmolen van Goudswaard, met zeijlen, touwen, bilhamers en andere
gereedschappen voor fl 3500 contant te betalen bij transport. Beide
ondertekenen. Transport 01-07-1752. RA GWD 31.

01-07-1752

Cornelis Goutswaard koopt de windkorenmolen van Leendert van Doorne voor
fl 3500 contant. Transport 01-07-1752 RA GWD 31

– -1755

Claes Cornelisz Goudswaard, korenmolenaar
24-12-1755

Cornelis Goudswaard wonende Corendijk, eigenaar van korenmolen te
Corendijk stelt zich borg voor zijn zoon Claes Cornelisz Goudswaard
korenmolenaar.

17-03-1770

Cornelis Pijl geb Zuidland, wonende Corendijk, aangifte ovl Spijkenisse
17-03-1770 fl 15.

28-04-1773

Cornelis Goudswaard korenmolenaar ovl Goudswaard ca 25 januari 1773,
impost begraven aangifte classe 3 fl. 30.-.-, echtegenote Arentie
Simonse. Ivm collaterale successie geeft zijn weduwe en erfgename het
nagelaten onroerend goed aan. Halve steene windkorenmolen te Goudswaard
fl 1800 en half huis en erve door overledene bewoond fl 425.

09-07-1774

Arentje Simons weduwe van Cornelis Goutswaart, korenmolerares heeft
verkocht aan Jacobus Lantheer wonende Brielle de windkorenmolen met
toebehoren van Goudswaard en huis en erve in dorp, belend oost
dorpssloot, west dorpsstraat, noord de dorpsgrip, zuid Jan Roos RA GWD
31

18-01-1781

Jacobus Lantheer korenmolenaar, overgever brandweer van wijk 1 zijnde
Kaaij en Molendijk.

23-07-1796

Gerrit Keijser, korenmolenaar, wonende Goudswaard, voor hem stellen zich
borg Bastiaan Andeweg en Klaas Bek, beide onder deze jurisdictie, voor
fl 500, voor boetens ivm gemenelandsmiddelen als molenaar te betalen.
Ondertekent door beide borgen 23-07-1796. RA GWD 63.

24-06-1797

Gerrit Keijzer en echtgenote Maartje Lantheer dopen GWD 24-06-1797
Jacoba Martina. DTB GWD 5a

19-10-1797

Gerrit Keijser, korenmolenaar Goudswaard, lasthebbende van Martijntje
Verweij, weduwe van Jacobus Lantheer, verkoopt hij aan Bastiaan Pietersz
IJserman de korenmolen met toebehoren aan de Oostdijk voor fl 8000.
Beide ondertekenen. RA GWD 31.

19-10-1797

Martijntje Verweij, weduwe van Jacobus Lantheer. Gerrit Keijser, last
hebbende van haar verkoopt de korenmolen met toebehoren aan de Oostdijk
aan Bastiaan Pietersz IJserman voor fl 8000. RA GWD 31

18-04-1798

Inventaris van de nalatenschap van Arentje Simmonse, weduwe van Kornelis
Goudswaard, gewoond hebbende en op 6 februari 1798 overleden te Brielle.
Er is een hypotheekbrief van fl. 2000,== pro resto t.l.v. Jacobus
Landheer, korenmolenaar te Brielle, gevestigd op de van Arentje Simmonse
gekochte stenen korenmolen op de Korendijk aan de Oostdijk. Archief
Brielle 1183, toegang 110 notaris Johannes Brouwer.

26-05-1800

Arie de Baan, timmermansbaas te Spijkenisse, bekent aan Adrianus Meier,
chirurgijn in de Korendijk, een schuld van fl. 1200. Borgen zijn
Geertrui Weeda, weduwe van Huibrecht Vermaat te Spijkenisse en Kornelis
de Groot, korenmolenaar in de Korendijk. Getuigen zijn Kornelis Philips
Vermaat en Kornelis Huibrechts Vermaat. In marge aantekening van
vertoonde kwitantie van crediteur dd 31-05-1802, (Notaris Jan Kloppert
Jacobsz, toegang 110 inv 7521)

20-05-1805

Bastiaan Pietersz IJzerman, zijn overlijden aangegeven door zijn vrouw
Anna Douw in de 3e classe f 6.0.0. Gaarder GWD.

30-12-1809

Pieter Konijnendijk heeft gekocht van Hendrik de Labeije de
windkorenmolen voor fl 9000 en huis en erve no 10 voor fl 1000. RA GWD
31.

30-12-1809

Pieter Konijnendijk is schuldig aan Cornelis van ’t Hof, wonende
Koorndijk, fl 2200 wegens hypothecaire lening. Hypotheek op de
windkorenmolen op Molendijk no 53 en een huis en erve aan de straat in
dorp no 10.

30-12-1809

Pieter Konijnendijk, wonende onder Koorndijk, aan hem getransporteerd
een windkorenmolen met alle gereedschappen op Molendijk no 53 belast met
windgeld van fl 16, tbv Ambachtsheerlijkheid. Betaling fl 9000. Hij
ondertekent 06-02-1810 een afschrift van acte ontvangen te hebben. RA
GWD 16.

05-12-1814

Pieter Konijnendijk korenmolenaar wonende in de Korendijk is schuldig
aan Leendert Saarloos, bouwman, wonende Zuidland 4200 gld wegens geleend
geld. Waarborg een stenen windkorenmolen op de Molendijk onder Korendijk
nr 53, belast met een jaarlijkse erfpacht of windgeld van 16 gld tbv de
Ambachtsheerlijkheid van de Korendijk, een huis, schuurtje en erfin de
Straat binnen het dorp Korendijk nr 10 en 5 gemeten bouwland in de
polder van de Ouden Korendijk getekend nr 182 belast met een rente van
20 gld 14 st per jaar tbv de Ambachtsheerlijkheid van de Korendijk. De
molen en het huis belast met een hypotheek tbv Kornelis van ’t Hoff in
de Korendijk van 2200 gld en alle percelen met een dito tbv Sara Meijer,
weduwe van Lingen in de Korendijk groot 1200 gld.

18-10-1815

Gerrit Keizer overleden Brielle, Maartje Lantheer, overleden Rotterdam
voor 18-10-1815.

– -1820

Andries Schilperoort, korenmolenaar, geboren Goudswaard 01-05-1780,
gedoopt Goudswaard 07-05-1780, zoon van Krijn Schilperoort en Barbara de
Jong.

– -1829

Abraham Braaex, korenmolenaar, eigenaar van D82 (huis nr 46), D83 en
D125 (Korenmolen nr 79)

– -1834

Arie van Nugteren, molenaar, geboren Goudswaard 05-07-1803, gedoopt
Goudswaard 10-07-1803, overleden Goudswaard 05-11-1844, zoon van Dirk
van Nugteren en Neeltje van Bochove.

13-03-1850

Kornelis van Ekelenburg, koornmolenaarsknecht tot 11-03-1855.
11-06-1855

Kornelis Hoek, koornmolenaarsknecht.
– -1919

C Roels, korenmolenaar

Bewerking Arie M. Butterman

Updated: februari 8, 2024 — 6:46 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.