1642 – Glas met wapen door weeskinderen Piershil

Jan van der Spek, die voor het Huygens Instituut transcripties van de resoluties van de Staten Generaal bekijkt kwam iets tegen over Piershil. Hij was gelukkig zo vriendelijk om de tekst meteen even te vertalen. De strekking van onderstaand document: De (wees)kinderen van de Heer van Piershil verzoeken de Staten Generaal om een raam in de nieuwe kerk van Piershil te plaatsen. Op het verzoek werd positief gereageerd. Het jaartal 1642 komt ook terug in één van de kerkklokken (zie: 1642-1753 – De luidklokken van Piershil); de kerk is toen opnieuw gebouwd of verbouwd, zo lijkt het.

Afbeelding ‘De (wees)kinderen van de Heer van Piershil’ – 1642 

Weeskinderen van Pierchil.
(28 oktober 1642)
Besluit (resolutie) van de Staten Generaal

Is ter vergaderinge voorgedragen het versouck van de weeskinderen van de heer van Pierchil ten einde dat de nieuwe kercke aldaer tot haer ende derselver vrunden costen ende laste gebouwt werdende, begifticht mocht worden met een glas [=gebrandschilderd raam] dragende de wapenen van de Generaliteijt. Waerop gedelibereert synde hebben haer Ho.Mo. [dat zijn de Staten Generaal] in voorz[egde] versouck geconsenteert ende de supplianten [de verzoekers = de weeskinderen] geauthoriseert om het voorsz[egde] Glas te mogen laten maecken met de voorsz[egde] Wapenen.

Updated: juni 28, 2024 — 11:20 am
  1. Over dit glas meer in

    De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd (1857).

    ROOBOLT, (Johan) een onvermeld glasschilder, die, in het midden der XVII, eeuw, waarschijnlijk, te Haarlem, bloeide. Dezen heb ik in de Resolutiën der Staten-Generaal, 6 October, 1644, als zoodanig vermeld gevonden: ‘Is ter vergaderinge gelesen seeckere resolutie van haere Ho. Mo. in dato den 28. October 1642, daerby haere Ho. Mo. opt versoeck van de weeskinderen van den heere van Piershil hebben vereert de nieuwe kercke van hetselve Dorp een Glas, dragende de wapenen van de Generaliteyt; ende is dienvolgens hier neffens geexhibeert seeckere declaratie, den 3. Juny lestleden, onderteekent by johan roobolt ende willem thiebout, Glasschryvers, daerby geposeert wert, dat het voors. kerckglas, met heele beelden ende andere geestelyke toerustingen comen te bedragen hondert ende vyftig gulden, waerop gedelibereert synde, is goetgevonden ende verstaen, dat op de voors. declaratie ordonnantie ter voors. somme sal worden gedepescheert.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.