1970 – De eerste steen

Nadat de betonwerkers aan de slag waren gegaan kon op vrijdag 24 april 1970 de officiële eerste steen worden gelegd door burgemeester P.G. Vries. Op een al een meter opgetrokken topmuur metselde de Burgemeester een ijsselsteentje op de plaats waar later de preekstoel moest worden geplaatst.

Foto’s ‘De eerste steen’ – 24 april 1970

Veel Piershillenaars kwamen kijken bij het leggen van de eerste steen. De jongen in de midden is Piet Burger. Op de achtergrond is de pastorie te zien; het huis links is kort na deze plechtigheid gesloopt.

De namen van links naar rechts:

Margje van der Kuil, Mevr. P. Kooij-de Vlaming, Mevr. Mieke v.d. Giessen, Mevr. R.S. Kok-v.d. Oost, Johannis (Hannes) Kok, Hans v.d. Waal (L.zn), Piet Buitendijk, Piet Burger, Henk Gardenier, Dominee Okken, Meester H.T. Borgman, Mevr. A. v. d. Heiden-Buitendijk, Mevr. J. v.d. Merwe-Bochove, Mevr. J. de Man-Roest, Mevr. F. Bakker-Koppelaar, Mevr. M. Heikoop- Smits, Piet Wolters, Mevr. S. Groenenberg, onbekende heer, Mevr. A. de Heer-Verschoor.

Burgemeester Vries houdt een toespraak.

President-kerkvoogd Gerrit van der Kuil houdt eveneens een toespraak.

Hier de tekst van zijn toespraak:

Geachte Aanwezigen,

Welk een hoogtijdag is deze 24e april 1970 voor de Hervormde Gemeente te Piershil. Wat zijn wij dankbaar, dat na deze moeilijke jaren van afbraak en na de sloop de eerste steen voor de wederopbouw der kerk door de heer Burgemeester Vries kan gelegd worden.

Dat de kerk weder op zijn oude plaats herrijst, naast de toren, die al eeuwen zijn klokketonen deed horen om op te roepen naar Gods Huis, dat verblijdt ons zeer.

Wij zijn dankbaar, dat zovelen met ons medeleven. Ruim 25 jaar geleden werd het restauratiefonds opgericht en wij hopen, dat straks dit werk voltooid kan worden, zo ook dat morgen velen zullen komen om een steentje bij te dragen.

De eerste steen ligt klaar voor de burgemeester.

Burgemeester Vries metselt de symbolische eerste steen in de muur.

Artikel ‘Burgemeester legde eerste steen’ – 24 april 1970

Burgemeester legde eerste (steen) gerenoveerde Herv. kerk

Vanmorgen, vrijdagmorgen heeft burgemeester P. G. Vries in Piershil feestelijk de officiële eerste steen gelegd voor de herbouw van de Ned. Herv. kerk in Piershil. De burgemeester metselde een IJsselsteentje in de ongeveer al een meter opgetrokken topmuur, op de plaats waar straks de preekstoel komt. Zaterdagmorgen krijgen de inwoners van Piershil gelegenheid om hun steentje bij te dragen aan de kerkrestauratie, door eveneens stenen (à f 2,50) te metselen. Al zo’n honderd personen hebben zich daarvoor opgegeven. De eerste steenlegging geschiedde in aanwezigheid van ondermeer de oud-predikanten W. Okken en W. L. Speelman, de huidige predikant, ds. J. v. d. Graaf, vijf van de zeven raadsleden, de kerkeraad, vertegenwoordigers van monumentenzorg en een groot aantal belangstellenden. De nieuwe kerk zal zo’n 200 zitplaatsen gaan bevatten. Het oude, gerestaureerde meubilair, waaronder de al meer dan drie eeuwen oude kansel, krijgt er weer een plaats in. De nieuwe kerk wordt aanzienlijk kleiner dan het oude kerkgebouw, dat uit het begin van de zestiende eeuw dateerde. Dit kerkgebouw werd tot de grond toe afgebroken, nadat gebleken was dat restauratie onverantwoord was. Over de restauratie van de kerk wordt in Piershil al vijftien jaar gesproken en gedacht, Al in de oorlogstijd werd zelfs een restauratiefonds opgericht. In de opbouw van de kerk wordt voor 90 procent door de overheid gesubsidieerd.

Foto’s ‘Na afloop’ – 24 april 1970

Na afloop vond nog een samenzijn plaats in dorpshuis Renesse.

Dominee Speelman aan het woord.

Van links naar rechts de dames Schäfer, Vries, Vink en van der Graaf.

De verzilverde troffel werd aangeboden aan de burgemeester.

Op zaterdag 25 april konden burgers voor 2,50 gulden of meer eveneens een steen inmetselen. Deze door de Vrouwenvereniging ‘Wees Getrouw’ opgezette actie leverde 2400 gulden op! De kerk werd daarna in oude stijl herbouwd en hier en daar aangepast aan de stijl van de toren.

Document ‘Wees Getrouw’ – 14 april 1970

Hervormde Vrouwenvereniging “Wees Getrouw” Piershil, 14 april 1970.

L.S.,

Met ons zult ook u wel met blijdschap hebben gehoord of gezien, dat aan de herbouw van onze afgebroken kerk is begonnen. Het werk is zelfs al zover gevorderd, dat nog deze maand en wel op de 24ste de eerste steenlegging zal kunnen plaats vinden. Dat onze gemeente – zo de Heere wil – weer een eigen kerkgebouw zal krijgen, vinden de kerkvoogden een zo belangrijk feit, dat zij aan deze gebeurtenis een officieel tintje zullen geven.

Maar wellicht zijn er ook anderen, die graag “hun steentje” willen leggen voor het te herbouwen Godshuis. Hiervan uitgaande hebben we gedacht – na overleg met de kerkvoogden – er goed aan ts doen om iedereen, die een of meer stenen wil metselen de gelegenheid hiervoor te geven op zaterdag 25 april a.s. We zouden Piershil niet kennen, indien het er niet velen zullen zijn, die hieraan willen meewerken. Aan uw daad tot herbouw willen we dan gelijktijdig een kleine financiële aktie koppelen in de vorm van een bijdrage van f 2,50 voor elke te metselen steen. We meenden, dat wie de Hervormde Kerk een warm hart toedraagt, dit niet teveel is. De gehele opbrengst is ten bate van de herbouw. Mogen we op uw medewerking rekenen? De mogelijkheid tot de steenlegging is er op genoemde zaterdag, des voormiddags tusssen negen uur en half elf.

Teneinde te kunnen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen willen we u vragen onderstaande strook in te vullen. Deze zal binnen enkele dagen door een van de dames van onze vereniging worden opgehaald. Zij zal daarbij dan graag het geld in ontvangst nemen, Voor uw medewerking bij voorbaat onze hartelijke dank.

Het Bestuur van de Hervormde Vrouwenvereniging ‘Wees Getrouw’.

Artikel ‘Herbouw, met de opbrengst van de actie’ – juni 1970

Op 24 april j.l. was er het belangrijke moment voor onze kerkelijke gemeente, dat de burgemeester de eerste steen legde voor de te herbouwen kerk. Ja, dat is al weer een maand geleden. Inmiddels zijn nu de muren tot een flinke hoogte opgetrokken en de raam- en de deurkozijnen geplaatst. Ook onze Vrouwenvereniging heeft toen bij de steenlegging niet stil gezeten. Hoe kan het ook anders: waar het de kerk betreft, zijn de dames altijd actief. Door middel van een circulaire vroeg de Vrouwenvereniging om op Zaterdag 25 april een steentje te komen leggen en hiervoor een f. 2,50 of meer te betalen. Ondanks het bar koude weer, soms nog gepaard gaande met een vlaagje regen, waren er toch heel wat present om te metselen. Ds. Okken opende na een kort speechje de rij en metselde heel nauwgezet de hoeksteen. Hierna togen mevr. de Heer en nog een paar bestuursleden van de Vrouwenvereniging aan het werk. Het aantal is ons niet bekend, maar velen, zowel uit Piershil, als ook Oud-Piershillers en nog anderen, die we niet hadden verwacht, toonden die voormiddag hun metsel-capaciteiten. En was het werk gedaan, dan volgde een tractatie van een lekkere warme kop koffie. Een weldaad was dat, dames, wanneer je zo in de kou had gestaan! Vorige week mocht de voorzitter van ons college ter vergadering van de Vrouwenvereniging de opbrengst van de aktie in ontvangst nemen. En wat was het resultaat? Het bedrag van twee duizend vierhonderd gulden!! Fantastisch wat een bedrag! Er werden bij het overhandigen woorden van dank gezegd, maar ook nu willen wij de Vrouwenvereniging in haar geheel nog eens hartelijk danken voor al hun werkzaamheden om dit bedrag bij elkaar te verkrijgen. Het idee was goed en deaktie geslaagd. Een woord van dank mag hier o.i. ook niet ontbreken aan het adres van de heer Buijs, de opzichter van de fa .Woudenberg, die zich bereid verklaarde om die zaterdag met zijn vrouw en kinderen aanwezig te zijn om het metselwerk van de amateurs tot een werkelijk rechtopgaande muur te laten worden.

Fotoserie ‘Actie Wees Getrouw’ – 25 april 1970

Uitvoerder Dhr. Buijs spant een draadje.

Dominee Okken.

Kees Kooijman met zijn aanstaande vrouw Els de Heer.

Leen van ’t Hof.

Mevrouw De Heer.

Mevrouw De Man.

Mevrouw Roest-Klein.

Raadslid A. Kersten.

Willem Verhorst.

Koert Schäfer.

Diaserie ‘Dominee van de Graaf’

Ook de dominee maakte die dag een diaserie, zelf is hij ook te zien (met alpinopet) als legger van één van de eerste stenen.

Updated: juli 8, 2024 — 6:59 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.