1976 – 25-jarig jubileum ‘Wees Getrouw’

Op 20 januari 1976 werd in dorpshuis Renesse het 25 jarig jubileum gevierd van de in 1950 opgerichte vrouwenvereniging ‘Wees Getrouw’.

Foto’s ’25 jarig jubileum Wees Getrouw’ – 1976

Peter en Tineke Hensen bij het gastenboek.

Bas Hensen houdt zijn welkomstwoord, op de voorgrond zitten de dames Van Bergeijk, Ouwens en Oprel.

Mevrouw De Heer ontvangt de toespraak van dominee Van de Graaf. 

Rechts het hoofd der Christelijke Basisschool, Dhr. Versteeg.

Rechts Koos Groenenberg, in Piershil bekend als ‘Koos de kapper’.

Mevrouw De Heer houdt een toespraak.

De tekst van haar toespraak:

Dames en Heren, Namens de vrouwenvereniging heet ik U allen heel hartelijk welkom en ik hoop dat we met elkaar een heel genoeglijke avond zullen hebben. U, als gasten, maar ook de gastvrouwen zelf, want ter hunner ere zijn we toch vanavond hier bij elkaar. De dames hebben eerst nog zitten dubben, òf dit jubileum ongemerkt voorbij laten gaan, òf or toch maar enige aandacht aan te schenken. Mede door het feit, dat er buiten de vrouwenvereniging nog enkelen waren, die van dit jubileum op de hoogte waren, hebben zij bosloten om voor één keer hun bescheidenheld te laten varen en zo werd het idee geboren om deze avond te organiseren. En mijn inziens terecht, want als je als vereniging 25 jaar bestaat, mag je daar toch wel even bij stilstaan en er een feestolijk tintje aan geven. Ik zal niet teveel in het verleden gaan wroeten, dat zullen ze ongetwijfeld al zelf gedaan hebben, tijdens het gezellige onderonsje, dat aan deze receptie vooraf ging, en na mij zullen er nog wel enkelen zijn, die een tipje van die sluier op zullen lichten, maar ik wel toch wel even aanhalen hoe het 25 jaar geleden begonnen is. In 1950 was hier ter plaatse een bijbelkring die één keer in de 14 dagen bijeenkwam. Op deze avonden werd er wel eens over gesproken om iets concreets voor de kerk te gaan doen en zo groeide het plan om een vrouwenvereniging op te richten. Op dinsdag 12 januari 1961 werd in de consistoriekamer de oprichtingsvergadering gehouden en sindsdien was de dinsdagavond voor de vrouwenvereniging. Gedurende deze 25 jaar hebben veel vrouwen van ons brave dorp al hun vrije tijd en beste krachton beschikbaar gesteld, want het bleef niet bij de dinsdagavond alleen, ook thuis werd er veel werk verzet, zowel door de leden, als door verschillende stille werkers. Van het oorspronkelijke ledental, plusminus 30, zijn de meesten afgevallen, door overlijden, verhuizing, of omdat zij om gezondheids- of andere reden hun werk voor de vereniging moesten staken. Gelukkig zijn er, zij het lang niet alle, toch verschillende plaatsen door anderen ingenomen en met de leden die hier vanavond zitten, willen we ook al die anderen in onze hulde betrekken. Van de allereerste leden zijn er hu nog 6 over. 6 vrouwen, die al die 25 jaar zonder onderbreking trouw iedere dinsdagavond naar de vereniging gaan, en dan denken we hierbij in het bijzonder aan Mej. Groenenberg, die tot onze grote spijt wegens ziekte niet aanwezig kan zijn en wensen haar een spoedig herstel. En dan rijst nu ook vanzelf de vraag wat zij in die 25 jaar wel gepresteerd hebben. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Naast de jaarlijkse verkoopdag hebben zij nog diverse andere activiteiten ontwikkeld, zoals b.v. de lotenverkoop, oliebollenacties, koekacties (ik zou best weer eens zo’n lekkere Friese kruidkoek lusten), eerste steenlegging bij de renovatie van de kerk enz. enz. Met al deze activiteiten zijn enorme bedragen bijeengebracht, die allen besteed worden voor de kerk. Eerst werden er verschillende reparaties en verbeteringen verricht aan de oude kerk en bij de renovatie hebben ze zich ook bepaald onbetuigd gelaten en ook nu gaan zij nog steeds door en voor de toekomst zijn er nog wensen en plannen te over. Dames, ik weet dat U er niet naar verlangt om in het zonnetje gezet te worden, maar dat gebeurt nu vanavond eens wel, en dat hebt U dubbel en dwars verdiend. Degenen die dat willen doen, dus allen, die vanavond iets willen zeggen, verzoek ik dit even aan mij te willen opgeven, terwijl de koffie wordt rondgebracht.

De gezusters Van der Heiden-Buitendijk en De Pijper-Buitendijk onthullen de afbeelding van de ramen.

Wethouder Piet Vink spreekt namens het gemeentebestuur van Piershil.

Van links naar rechts de dames De Pijper, Van der Heiden, Van Andel, Heikoop, Van Prooijen, De Heer en De Man.

Van links naar rechts de dames Achterberg (net zichtbaar), Van de Graaf, Hoogink, Verhorst, Van der Merwe, Tol en Van der Waal.

Van links naar rechts de dames De Heer, De Man, Breure, Breure, Kooij, Achterberg en Van de Graaf.

Rechts het echtpaar Wolters (-de Man).

Links wethouder Piet van Prooijen, naast hem Dhr. De Heer. Dhr. Pouwe drinkt koffie en Dhr. Verhorst geniet van een gebakje.

Mevrouw Vries, de echtgenote van de burgemeester, aan de tafel bij de afvaardiging uit Goudswaard.

Het echtpaar Zoeters aan de tafel bij de dames Van Leenen, Bijl en Van der Hoeven.

Rechts de heren De Pijper, De Jong (Goudswaard), Vink en Van Prooijen.

Jan Achterberg voorzag de genodigden van koffie. 

In het midden diaken Jansen, met zijn dochter Marielle.

Links organist Andeweg, met echtgenote. Daarnaast Ad Verhorst (de voorzitter van de Oranjevereniging) met zijn zus en echtgenote. 

Knipsels ‘Jubileum Wees Getrouw’ – 1963 en 1976

Op donderdag, 20 januari, vierde de Herv. Vrouwenvereniging ,,Wees,Getrouw” het feit dat zij 25 jaar geleden werd opgericht. Op gepaste, dus feestelijke wijze werd dit heugelijk feit gevierd. Feest vieren is een kunst apart, waarin Piershil en met name de Vrouwenvereniging zeer bedreven is. Dat weten we nog uit de viering van het 450 jarig bestaan van ons dorp. Het werd weer een avond die er wezen mocht. Diaken Hensen had de leiding, een veteraan in kerstfeestvieringen. Als voorzitter van de kerkeraad mocht ik het rijtje sprekers openen en deed dit onder aanbieding van ,,Het Leven een Feest” van de hand van prof. v. Ruler en van ,,Vrouwen uit de Bijbel” van mevr. de Moor. Verder werd gesproken door wethouder Vink namens de burgerlijke gemeente, de heer S. v. Vliet, namens het Zangkoor, de heer F.J. Versteeg, namens de kerkvoogdij en het laatste woord had (natuurlijk) de presidente mevr. A. de Heer-Verschoor. Er werd iets geweldigs onthuld, maar dat verklappen we niet (zie 1976 – De drie ramen). In de loop der jaren is er heel wat omgegaan, vooral in geld. Men heeft zich niet aan totalen gewaagd. De man, die anders achter de schermen de financiën behartigt, br. Oprel, maakte flitsopnamen, dus er komt nog eens een feestje overheen.

Ook in 1963 werd stil gestaan bij een jubileum, 12,5 jaar.

Op 12 juni j.l. was het 12,5 jaar geleden, dat de vrouwenvereniging ,,Wees Getrouw” werd opgericht. Aangezien de vereniging op die dag haar jaarlijks uitstapje maakte, werd vorige week dinsdag in besloten kring dit jubileum herdacht. Op bescheiden maar zeer attentvolle wijze had de alg. adjunct voor een verrassing gezorgd voor haar mede-bestuursleden, die al die jaren deel van het bestuur hebben uitgemaakt. Ook de leden liet zij in de vreugde delen door hen elk een feestelijke corsage te geven. Namens de kerkvoogdij wil ik nog graag bij deze mijn gelukwensen met dit koperen jubileum aanbieden. De vrouwen vereniging heeft zich bij de oprichting ten doel gesteld om in het belang van de kerk te werken. Dat zij dit doel steeds voor ogen heeft gehad, heeft zij rijkelijk aan de kerk van Piershil laten zien. Enkele duizenden guldens, in contanten of in natura mocht de kerk in totaal in de loop der jaren ontvangen. Wij hopen, dat de vereniging ook in de verdere toekomst mag blijven bestaan, zo mogelijk in ledental mag toenemen en tot zegen van onze kerk haar arbeid mag verrichten.

Updated: juli 8, 2024 — 1:24 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.