2016 – De provincie aan de schandpaal!

De provincie aan de schandpaal  !
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland hebben op 8 maart het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld, voor de plaatsing van windmolens langs het Spui  !

Over de vervolgprocedure en de compensatie voor de inwoners is in de kranten gepubliceerd. Deze informatie wekt de indruk dat er goed overleg is geweest tussen alle betrokken partijen en dat de pijn voor de omwonenden wordt verzacht met diverse regelingen in het participatieplan.
Wist U dat :

 • Klein Piershil BV in 2008 een verzoek bij de gemeente heeft ingediend voor aanpassing van het bestemmingsplan voor de locatie aan het Spui. Dit verzoek geweigerd is? De gemeente gaf aan eerst alternatieve locaties te willen onderzoeken.
 • Het bezwaar van Klein Piershil BV hiertegen door de rechter is afgewezen ! De gemeente is door de rechter in het gelijk gesteld.
 • Gemeente Korendijk bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied de initiatiefnemers géén keer ook maar iets heeft geweigerd!
 • De Provincie en Klein Piershil BV maar 1 doel hebben en dat is het realiseren van minimaal 15 MW. Het leed voor de inwoners is hieraan ondergeschikt gemaakt.
 • Voor de provincie alleen de locatie aan het Spui in aanmerking kwam, de gemeente passeerde en de aanvraag heeft overgenomen ! Was de provincie de marionet van Klein Piershil BV?
 • De provincie optimaal gebruik heeft gemaakt van haar doordrukmacht om de locatie aan het Spui gerealiseerd te krijgen!
 • De gemeente Korendijk middels haar onderzoek, Brede m.e.r., heeft laten zien dat zij de opdracht voor 15 MW, in goed overleg met alle inwoners, wilde realiseren op het grondgebied van Korendijk.

De provincie stelt in het plan dat burgers, belanggroepen en gemeenten actief zijn betrokken bij het proces. Er is volgens de provincie een zorgvuldig proces doorlopen waarbij de stappen die tijdens het milieuonderzoek zijn gezet, alsook de inrichtingskeuzes die voorlagen en participatievoorstellen zijn gedeeld.
Wist u dat:

 • 617 inwoners bezwaar hebben ingediend op de afbakening van het onderzoek voor het opstellen van de milieueffectrapportage voor de locatie aan het Spui
 • De provincie een selectief aantal van deze mensen heeft uitgenodigd voor “keukentafel’ gesprekken en er 14 inwoners aan de keukentafel aangezeten hebben !
 • De meeste inwoners afhaakten omdat de locatie al vast stond terwijl er nog geen onderzoek was verricht!
 • Van de 14 inwoners er 4 overgebleven zijn en dat die ondergebracht zijn in de Compensatie Plan Groep (CPG)
 • De Compensatie Plan Groep (CPG) zich niet zag als vertegenwoordiger van de omwonenden. Dit iedere keer moest benadrukken omdat de provincie de groep steeds aansprak als vertegenwoordigers van de omwonenden.
 • Er een klankbordgroep is gevormd met 22 vertegenwoordigers van verenigingen en overheden met maar 5 omwonenden.
 • Andere direct betrokken inwoners dus volledig genegeerd zijn door de provincie.
 • Er gemiddeld slechts 6 tot 8 mensen aanwezig waren op de vergaderingen van de klankbord groep
 • Een adviseur van de provincie, in opdracht van de provincie,  de klankbordgroep begeleide en de provincie deze adviseur voorstelde als een onafhankelijke procesbegeleider. De opdracht van de procesbegeleider wilde de provincie niet openbaar maken.

De provincie stelt dat in de te nemen besluiten de wensen van de omgeving zoveel mogelijk zijn gehonoreerd.
Wist u dat:

 • Naar de wensen van de omgeving niet is geluisterd.
 • Tot 15 maart nog geen enkele wens van de inwonersgroep (CPG) was gehonoreerd. Het participatieplan, zoals dat op 5 oktober 2015 voor het eerst gepresenteerd is door Klein Piershil BV zag er op 22 februari 2016 nog exact hetzelfde uit.
 • Desondanks het participatieplan op die datum doorgestuurd is naar de provincie.
 • De onderhandelingen tussen initiatiefnemers en de CPG wel zijn voortgezet, in de hoop toch nog wat te kunnen veranderen in het voordeel van de omwonenden. Alle lof voor deze mensen die doorgaan met vechten voor hun rechten.
 • De CPG herhaaldelijk heeft gevraagd om planschade vooraf te regelen. Dat verzoek is categorisch afgewezen.
 • De provincie verkondigt dat i.o.m. de omwonenden een voorkeur voor 5 windturbines in een rechte lijn is uitgesproken!
 • Dat de klankbordgroep echter steeds weer heeft aan gedrongen op 4 molens met grotere afstand tot de huizen. De provincie niet goed kan onderbouwen waarom het er geen 4 mogen worden.

Wie de klappen van de molen(s) krijgen

Ondanks het perverse subsidiesysteem voor initiatiefnemers van windparken, wat bekostigd wordt door huishoudens via  een opslag op hun energierekening, ontbreekt het in dit plan aan fatsoenlijke compensatieregelingen voor de getroffen omwonenden.

Wist u dat:

 • De CPG gevraagd heeft om het opruimen van de turbines na 15 jaar op te nemen in de overeenkomst met Klein Piershil BV.
 • Dit niet is gehonoreerd. Wel heeft Klein Piershil BV een regeling getroffen waarin is opgenomen dat zijn land na 15 jaar weer agrarisch bewerkbaar wordt afgeleverd.
 • Er een gebiedsfonds wordt opgericht voor het verfraaien van de directe omgeving, als compensatie
 • In gesprekken tussen alleen de provincie, initiatiefnemers en het Hoeksche Waard Landschap (HWL) plannen zijn gemaakt om in de Polder Klein Piershil en de Noordpolder (beiden eigendom van de initiatiefnemer van windpark Spui) natuur zoals bijvoorbeeld kreekherstel, akkerranden en recreatieve elementen aan te brengen.
 • Hiervoor een budget van €200.000,00 beschikbaar is gesteld, waarvan €100.000,00 door de provincie. De CPG hiermee verrast is. Geen van de omwonenden betrokken is bij het opstellen van dit plan.
 • De provincie het zich kan permitteren om niet te luisteren naar de gemeente en haar plannen door kan drukken. De initiatiefnemers hadden van meet af aan een sterke positie omdat de locatie al vaststond. Het aanbod aan compensatie stond ook vanaf het begin vast.

De gemeenteraad staat machteloos.

Wist u dat:

 • De gemeente geen overleg meer heeft met de provincie ondanks de toezegging dat de provincie daarvoor open staat.
 • Er alleen contact was met de provincie via de klankbordgroep.
 • Het onderzoek, Brede m.e.r. van Korendijk, de aangenomen moties, over het vooraf regelen van de planschade aan onroerend goed, het afbreken van de turbines na 15 jaar opnemen in de overeenkomst met klein piershil en het strenger stellen van de geluidsnorm tot de dichtstbijzijnde woning dan de wettelijke uniforme norm, allemaal van tafel is geveegd door de provincie.
 • Er eind juni, wanneer alle zienswijzen beantwoord zijn er een hoorzitting volgt  voor de indieners van zienswijzen en daarna een hoorzitting met de gemeenteraad.
 • Zodra het windpark vergund is de provincie zich terug trekt en de uitvoering wordt overgedragen aan de gemeente.
 • De gemeente 10 jaar lang geen zeggenschap heeft over dat stuk grond.
 • Het woongenot van de mensen in Nieuw-Beijerland, Piershil en Nissewaard wordt aangetast.
 • De fracties van GBK, Groen links en de VVD zich beraden over stappen die gemaakt kunnen worden om de geluidsoverlast van de turbines te beperken

De provincie heeft wind gezaaid en zal storm oogsten

De provinciale statenleden komen 22 juni voor een hoorzitting naar Korendijk ; komt U allen ook !!

stop

Updated: april 19, 2016 — 9:19 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.