1902 – Beschrijving der lijn Oud-Beijerland – Goudswaard

Rotterdamse Tramweg-Maatschappij 
Stoomtram Verbindingen met de Zuid-Hollandsche Eilanden.
Beschrijving der Lijn OUD-BEIJERLAND – GOUDSWAARD

Algemeene Beschrijving 
Gemeente Oud-Beijerland. De geprojecteerde lijn Oud-Beijerland—Goudswaard is als eene verlenging te beschouwen van de lijn Krooswk—Oud-Beijerland. Zij vangt aan op het Marktplein te Oud-Beijerland en volgt in westelijke richting de noordzijde van den Molendijk. Aan het eind van dien dijk bereikt zij door een bocht beschreven met een straal van 45 M. den Zinkwegschen Dijk, kruist dezen en volgt den oostelijken bovenberm tot aan het eind der lijnbaan, om daarna naar den onderberm af te dalen; talud en bermen zijn in de onteigening opgenomen. 500 M. vóór het gehucht Zinkweg klimt de lijn tegen den dijk op, kruist dien opnieuw en is verder op te onteigenen terrein in westelijke richting op Nieuw-Beijerland aan geprojecteerd. Bij de westelijke bermsloot van den Zinkwegschen Dijk wordt de grens der Gemeente Oud-Beïerland bereikt, binnen welke Gemeente de lijn 2880 M. lang is. 

Gemeente Nieuw-Beijerland. In den Nieuw-Beijerlandschen Polder is geprojecteerd een duiker in de kreek nabij den Zinkwegschen Dijk en een brugje over de oostelijke bermsloot van den Langen Weg waar een halte gedacht is voor de buurtschap Zuidzijde. Ter beperking van de schadesnijdingen tangeert de lijn de Nieuw-Beijerlandsche Kreek, buigt kort daarna noordwaarts, enkele honderden meters verder westwaarts en bereikt aldus de Kerkstraat van de Gemeente Nieuw-Beijerland, in welke straat een wissel ontworpen is voor lossing en lading van goederen. Westwaarts doorgaand loopt de lijn langs de pastorie der gemeente Nieuw-Beijerland snijdt ten tweede male de Nieuw-Beijerlandsche Kreek en volgt daarna op te onteigenen terrein blijvend den Nieuw Piershilschen Dijk.

Met de Nieuw-Beijerlandsche Kreek wordt de grens der Gemeente Piershil bereikt. Binnen de Gemeente Nieuw-Beijerland heeft de lijn een lengte van 3945 M.

Gemeente Piershil. Nadat de Oosthoeksche Dijk gekruist is, daalt de lijn af in den Oud-Piershilschen Polder, behoudt nog over een afstand van enkele honderden meters haar zuidelijke richting, doch buigt daarna in westelijke richting af naar de Oud-Piershilschen Watering, die zij tot den Oud-Piershilschen Weg volgt, waar het emplacement Piershil en de wachtkamer gedacht zijn. Na den Oud-Piershilschen Weg gekruist te hebben, bereikt de lijn het Hooge Dijkje en is zij tegen het talud dezer waterkeering ontworpen; langs deze dijk nabij het Gat bereikt zij de grensscheiding tusschen de Gemeenten Piershil en Goudswaard, binnen de eerste bedraagt haar lengte 3075 M.

Gemeente Goudswaard. Aan het eind van het Hooge Dijkje daalt de lijn af in den Oost-Polder en bereikt den Oost- of Molendijk, wiens zuidelijken onderberm zij volgt, deze dijk wordt op een plaats gerectificeerd. Waar de bebouwing van Goudswaard een aanvang neemt verlaat de lijn den onderberm en bereikt nabij den molen op onteigend terrein haar eindpunt, waar een emplacement en remise ontworpen zijn, die bereikt worden langs enkele te onteigenen dijksperceeltjes. De lengte der lijn in de Gemeente Goudswaard bedraagt 2634 M.

Recapitulatie der lengten.
Gemeente Oud-Beijerland 2880 M.
Nieuw-Beijerland 3945
Piershil 3075
Goudswaard 2634
Totaal 12534 M. 
(Tot Krooswijk Totaal) 14760 M.

Lengteprofiel en algemeen Dwarsprofiel.
Langs bestaande wegen is het bestaand profiel aangehouden, in de polders is onder normale omstandigheden kop rail 1.30 M. boven het polderpeil gelegd, de hellingen zijn niet steiler dan 1:100 aangelegd, terwijl de bogen met geen kleiner straal dan 100 M. beschreven zijn. De boog aan het westelijk eind van den Molendijk te Oud-Beijerland maakt hierop echter een uitzondering ; haar straal bedraagt slechts 45 M. Daar echter de radstanden van het materiëel gebaseerd zijn op enkele bogen met 40 M. straal te Rotterdam, die niet te vergrooten zijn, (de bogen met stralen kleiner dan 40 M. op het Handelsterrein aldaar, zijn bij de geprojecteerde wijziging vervallen) kan dit uit dien hoofde geen bezwaar opleveren. Langs de wegen is de baan geprojecteerd met een ingegraven ballastbed en is een afscheiding tusschen tramweg en verharding gedacht, van kopzuilen van basalt. Op vrije baan is het ballastbed open, heeft een bovenbreedte van 2.20 M., taluds van 0.50 M. en ballastbermen van 0.75 M. terwijl de onderbermen op 1 M. ontworpen zijn en de sloten met een bovenbreedte van 2.75 M.

Bovenbouw.
Als spoorwijdte is aangenomen die der stamlijn n.m. 1.067 M. Ook de bovenbouw dier lijn zal hier toegepast worden, te weten: stalen vignola rails zwaar circa 23 KG. per M2. rail op onderlegplaten bevestigd door tirefonds aan gecreosoteerd grenen dwarsliggers zwaar 13 X 26 cM. lang 1.75 M. behalve die ter weerszijden der lasschen welke 2 M. lang zijn. De wissels zijn gedacht als railwissels met stralen van 50 M. en puntstukken 1 op 6.

Kunstwerken.
De voornaamste kunstwerken in deze lijn voorkomende zijn:

Duiker 1A Wijd 2.70 M. over de Nieuwe Beijerlandsche Kreek nabij den Zinkwegschen Dijk

Brug 1B Wijd 0.85 M. over de Oostelijke Bermsloot aan den Langen Weg.

Brug 1C Wijd 2.90 M. over de Nieuw Beijerlandsche Kreek op de grens der Gemeenten Nieuw-Beijerland en Piershil.

Duiker 1D Wijd 0.90 M. over de Nieuwe Watering nabij den Oud-Piershilschen weg.

Brug 1E Wijd 3 M. over den watergang langs de Zuidzijde van den Oud-Piershilschen Weg.

Gebouwen en Emplacementen.
Het emplacement Krooswjk zal gewijzigd worden in overeenstemming met de nieuwe eischen, die de verlenging der zijtak door Oud-Beijerland er aan zal stellen. Nabij den afrit van den Zinkwegschen Dijk te Oud-Beijerland is een uitwijkspoor met veelading ontworpen.
In de Kerkstraat te Nieuw-Beijerland is een los- en laadspoor geprojecteerd.

Te Piershil is nabij den Oud-Piershilschen Weg een emplacementje met wachtkamer gedacht.

Aan het eindpunt te Goudswaard is ontworpen een remise en rangeerterrein, de remise tevens wachtkamer en het terrein los- en laadplaats. Het terrein wordt bereikt door tegen het dijkstalud aan te leggen stoepen.

Telefoon.
Met den zijtak zal tevens de telefoonverbinding tot Goudswaard doorgetrokken worden.

Rollend Materiëel.
Op deze lijn zal het rollend materiëel van den tegenwoordigen zijtak doorloopen.

Behoort bij brief van heden No. Fl.
ROTTERDAM, den    190 .
Rotterdamsche Tramweg-Maatschapplj

DE DIRECTEUR.

Updated: september 1, 2020 — 3:23 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.