1820 – Het oude gemeentehuis

Het oude gemeentehuis van Piershil heeft tot 1984 dienst gedaan.

Foto’s ‘oude gemeentehuis’ – 2010

Een gedenksteen in de voorgevel van de Voorstraat nummer 16 herinnert nog altijd aan dat tijdperk. Toen het pand als gemeentehuis in gebruik werd genomen stond het op naam van een particulier: Mej. B. Kleijnenberg. Haar grootvader had het in 1820 gekocht. Na 1984 heeft het pand nog jaren dienst gedaan als politiebureau; tot het nieuwe bureau werd gevestigd naast het nieuwe gemeentehuis. Het oude gemeentehuis is thans weer in particulier bezit.

piershil-oudegemeentehuis-24feb2010-01 piershil-oudegemeentehuis-24feb2010-02 piershil-oudegemeentehuis-24feb2010-03

Knipsel ‘Afscheid van Piershil’

piershil-voorstraat-oudegemeentehuis-afscheid

Knipsel ‘Raadsleden metselen stenen’ – 23 december 1983 

piershil-voorstraat-oudegemhuis-steen-23dec1983

Foto’s ‘Dames bij het gemeentehuis’

Drie dames poseren bij het gemeentehuis in de Voorstraat.

piershil-oudegemeentehuis-dames-01 piershil-oudegemeentehuis-dames-02

Foto’s – Eigenaar van het gemeentehuis

Mevrouw Kleijnenberg in de bloemen op 23 februari 1939. De foto van het oude gemeentehuis is van 10 september 1937.

piershil-mevrkleijendorst-eigenaar-23februari-1939 piershil-oudegemeentehuis-10sept-1937

Deze foto werd gemaakt aan het einde van de jaren vijftig, toen de trottoirs in de Voorstraat werden verbeterd. Frans de Buck ligt op de zandberg. Op de achtergrond is te zien dat de linkerdeur van het gemeentehuis niet meer in de gevel zit, maar om de hoek.

piershil-voorstraat-deurlinks-fransdebuck

Ansichten Gemeentenhuis

piershil-ansicht-wittetekst-gemeentehuis piershil-ansicht-zondertekst-gemeentehuis

Foto’s ‘Trouwen in het gemeentehuis’

Een foto van de oude trouwzaal op de eerste verdieping.

piershil-oudegemeentehuis-raadskamer

Een foto van het huwelijk tussen Jan Achterberg en Aartje van Bergeijk (dochter van Klaas). De twee vrouwen uiterst links op de foto zijn Jaapje Verhulp (dochter van Siem) en Bep Breure (later gehuwd met Rien vd Waal). De vrouw in de feestjurk is een zus van de bruid: Tinie van Bergeijk. Helemaal rechts kijkt Jaantje Sterrenberg (getrouwd met Lammert en de schoonzus van Klaas van Bergeijk) toe.

piershil-oudegemeentehuis-huwelijk

Aanwezig bij het huwelijk van Jan Kok en Jo in ’t Veld waren ook deze gasten: Aljé Kok en zijn vrouw Riet Overhoff uit ‘s-Gravendeel. Rechts staat Pie Verschoor (van de Nieuwendijk), de moeder van Gerrit de Buck. Links staat Willempje (‘Wum’) van der Waal-Verhulp. De openingstijden van het raadhuis staan links.

piershil-oudegemeentehuis-01

Aanwezig bij het huwelijk van Jan Kok en Jo in ’t Veld waren ook deze gasten: Albert Pot en zijn vrouw Jana Kok, met hun twee kinderen (Ab en Hans). Rechts staat Pie Verschoor (van de Nieuwendijk), de moeder van Gerrit de Buck. Links staat Willempje (‘Wum’) van der Waal-Verhulp. In de deuropening staat Gerrit de Buck. De openingstijden van het raadhuis staan links.

piershil-oudegemeentehuis-02

Foto ‘Raadhuis’

piershil-raadhuis-voorstraat

Foto ‘hoog bezoek’

Commisaris van de Koningin Vrolijk en Burgemeester Vries

piershil-vrolijk-vries-gemeentehuis

Inhoud koopacte 1820:

Proces verbaal houdende acte van koop en verkoop van Een Huis Schuur en Erf getekend met no. 27 staande en gelegen te Piershil van de Erfgenamen van wijlen Pouwelijna Dekker weduwe van Cornelis Tempelaar aan de Heer Jacobus Abraham Kleinenberg Chirurgijn wonende te piershil, Inde 6e April 1820.

Foto ‘Met de koets van de dokter’ – rond 1900

piershil-oudegemeentehuis-koets

Een Huis Schuur Erf getekend met no 27 staaande en gelegen op het dorp van Piershil, belend ten Noorden de Straat ten Westen Mevrouw De Wijkersloot ten Oosten De Weduwe Van Gillis Wilmart en ten Zuiden Polderwatering waar omtrent bepaald is dan onder den koop niet is begrepen, de mesthoop liggende op de werf gelijk ook de Blaasbalg met het raam en toebehoren. Ofschoon dezelve vast mogt staan met vermogen om die daar uit te mogen breeken. En dat onder in de Bedsteden, gelijk ook de twee liggende en stande plaaten, doch waarvoor booven de kooppenningen en bij het voldoen derzelve bataald zal moeten worden Veertien Guldens. En voor Vertering Vijftien Guldens. Tot trekgeld wordende opgestookten Dertien Guldens. De tegenwoordige verkooping geschied om goede gangbare goude of zilvere muntspecien en wel in geen kleinder of andere Munt dan Zeeuwsche Rijksdaalders, guldens , Zesthalven of agtentwintigen. Zonder dat de betaling zal mogen geschieden in eenige Billetten effecten of Papieren geld hoe ook genaamd.

De verkoping had plaats bij Pieter Dijkgraaf, Kastelein. De kopers zullen het beloop hunner kooppenningen moeten betalen op den eersten Junij van dezen Jare Agttien honderd Twintig met guldens van twee en twintig stuivers het stuk.

Alle te verkopen goederen worden geleverd gezuiverd van de Verponding of grondlasten, de belasting op de deuren en vengsters. De polderomslagen of schotten en alle andere en verdere lasten waarmede het te verkopen bezwaard mogt staan respectivelijk voor zoo verre daarvan bereids betaald geworden is tot den laatsten December agtien honderd negentien.

Het hoogste bod, geboden en het trekgeld getrokken door Jacobus Saarloos, winkelier onder Zuidbeijerland voor negen honderd tien guldens, welke zulks verklaard en alhier na gedane voorlezing getekend.

J. Saarloos

Tot hoger Somme opgehangen en afgeslagen tot op Negen honderd tachtig guldens, waarvoor het zelve gemeind is door door de Heer Jacobus Abraham Kleinenberg Chirurgijn Woonende te Piershil die daarvoor Koper geworden is, die zulks verklaard en ter onderwerping daarvan alhier na gedane voorlezing getekend

J. A. Kleinenberg

Op donderdag den zesden April Agttien Honderd Twintig voor Daniël Los openbaar Notaris resideerende te Nieuw-beijerland in het Canton Oudbeijerland District Dordrecht Provintie Zuidholland in tegenwoordigheid van de natenoeme en mede ondergetekende getuigen zijn gecompareerd.

Ten Eersten. De Heer Pieter Tempelaar Onderwijzer der Jeugd Woonende te Mijnsherenland.

Ten Tweeden. Willem van Waasbergen broodbakker weduwnaar van Johanna Tempelaar woonende te Mijnsheerenland.

Ten derden. De Heer Johannis Speelman, Schout en Secretaris van en wonende te Pernis gehuwd met Mejufrouw Jaapje Tempelaar

(in de originele koopacte volgen nu nog 8 erfgenamen)

Erfgenamen volgens de Testamentaire dispositie door wijlen Cornelis Tempelaar en zijne huisvrouw Pouwelijna Dekker, op den twintigsten febraurij zeventien honderd twee en negentig voor Jan Kloppert Jacobszoon destijds Notaris te Piershil ten bijweeze van twee getuigen gepassseerd en door geezegde Poulijna Dekker, als langstlevende op den vierden januarij agttien honderd twintig te Piershil met de dood geconfirmeerd, geregistreerd het afschrift van gemeld testament te Oudbeijerland den tienden Januarij agttien honderd twintig.

Na gedane publicatien van Billetten in steden en op onderscheidene Platsen en advertentien in de Rotterdamsche en Dordrechtsche couranten op heden voormiddag tien uuren te doen veilen en dadelijk daarna aan de meestbiedende of hoogstmijnende finaal te verkopen en definitief toetewijzen. Het Huis. Schuur en verdere gevolgen mitsgaders een Boomgaard en Weilanden.

En hebben de Komparanten den Notaris verzogt om als nu Op devorenstaande conditien tot deze Verkoop over te gaan, daar het aangekondigde uur gekomen is en zich het Publiek daartoe vergaderd bevindt voldoende aan dat Requisitor heeft den zelven Notaris zich bevindende ten huize van Pieter Dijkgraaf te Piershil in Presentie van de Comparanten en in tegenwoordigheid van de toeziende voogden en Den Heer Vrederegter L. van Driel van Goudswaard en desselfs Griffier, M.M. Schepman en in het bijweezen van Bastiaan ’t Hart, Dijkgraaf en Pieter Dijkgraaf, Kastelein, beide woonende te Piershil, beiden als getuigen hiertoe verzocht aan de vergaderde meenigte kennis gegeven, dat voorenstaande Verkoop als nu zoude Plaats hebben.

Geregistreerd te Oudbeijerland den tiende April 1820 deel 6 folo 163 en van P-6 ontvangen met de verhoging twee honderd agt en negentig guldens twee en zestig cents en voor de borgtogt van no 3 vijftien guldens een en zeventig en een halve cents.

Getekend: Wierts van Coehoorn. Ontvanger.

Foto ‘De zijgevel in 1928’

Deze mooie foto van de zijgevel werd gemaakt op 28 mei 1928. Het hek is nog altijd aanwezig.

voorstraat-naast-hethuis-28mei1928

Foto ‘Het gemeentehuis in de Voorstraat’ – 1968

piershil-voorstraat-gemeentehuis-1968

Foto’s ‘uitreiken van lintjes’

Fotoserie van het uitreiken van lintjes, door Burgemeester Kolbach, in de oude raadszaal op de eerste verdieping. Te zien zijn o.a. de families van Prooijen en Vink. Op de achtergrond, door de ramen, zijn het café en de bakkerij te zien.

piershil-oudegemeentehuis-binnen-01 piershil-oudegemeentehuis-binnen-02 piershil-oudegemeentehuis-binnen-03 piershil-oudegemeentehuis-binnen-04  piershil-oudegemeentehuis-binnen-06 piershil-oudegemeentehuis-binnen-07

Foto’s ‘als politiebureau in gebruik’

piershil-oudegemeentehuis-politiebureau-01 piershil-oudegemeentehuis-politiebureau-02

Knipsel ‘even mooi’ – 17 oktober 1974

piershil-knipsel-oudegemeentehuis-17okt1974.jpg

Updated: mei 2, 2016 — 4:56 pm
  1. Arjan van der Hoek

    Het gemeentewapen boven de voordeur van het gemeentehuis van Piershil werd in 1959 aangebracht. Het college besloot dit op 17 september 1959 nav een offerte van de NV Dordtse Glashandel. De afmeting moest ongeveer 21 x 24 zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.