Terug naar de archiefindex: hier

1930-1931 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1930-1931
Deel 1.1 - De oorsprong

Archief

De oorsprong

Aan het einde van de jaren twintig is de voetbalsport al behoorlijk populair. Bekende spelers in het Nederlands Elftal zijn Puck van Heel en Bep Bakhuys. De kennismaking met internationaal voetbal vindt plaats op de Olympische Spelen van 1928 te Amsterdam. De finale van het voetbaltoernooi tussen Uruguay en Argentini moet twee keer worden gespeeld. De eerste keer eindigt het duel in 1-1, zeer tot genoegen van het NOC dat nu dubbele recettes kan beuren. De tweede finale wordt gewonnen door Uruguay met 2-1 en Itali wint het brons na een 11-3 (!) overwinning op Egypte. Op de veldjes in Piershil lopen op dat moment ook de plaatselijke Bakhuysjes en van Heeltjes te ballen. De kleintjes voetballen ook gewoon mee met de groten; het is al bijzonder wanneer er iemand een bal heeft. Onze nationale voetbalbond (de NVB) bestaat dan al 40 jaar en wordt in 1929 Koninklijk goedgekeurd. De KNVB is geboren. Engel van der Merwe, metselend in Zuid-Beijerland, nodigt de Piershilse jongens uit om eens op Zuid-Beijerland (in de volksmond "den Hitsert" genoemd) te komen spelen. Daar wordt graag gehoor aan gegeven want de jongens in Piershil willen graag voetballen. Enthousiast reist men af naar Zuid-Beijerland, maar zodra de Piershilse jongens met lange broeken en werkschoenen hun keurig geklede en van voetbalschoenen voorziene tegenstanders het veld zien betreden raken ze danig onder de indruk.

Daar ook de meeste spelregels nog onbekend zijn (men plukte rustig een bal uit de lucht om dan met de voet verder te gaan) regent het vrije trappen en penalty's. De uitslag van 18-0 in het nadeel van Piershil doet de spelers besluiten de zaken wat serieuzer aan te pakken. Gedurende drie weken wordt duchtig getraind en "den Hitsert" wordt voor een duel te Piershil uitgenodigd. Ditmaal winnen de Zuid-Beijerlanders slechts met 1-2 en met met opgeheven hoofd verlaat Piershil het veld. Als veld doet de wei van Arie Andeweg dienst, die met een "laat die jongens toch schoppen" de bezwaren van overige familieleden van tafel veegt. Een half jaar later wordt de wei gedraineerd en krijgen de jongens van hun ouwelui een dag vrij om de "gruppen" dicht te gooien. Verschillende boeren stellen paard en wagen beschikbaar om de benodigde grond aan te voeren. De doelen bestaan uit vierkante palen, die na gebruik uit de kokers worden gehaald en op de grond gelegd, vanwege de maar al te graag schurende koeien. Lijnen en hoekvlaggen zijn er nog niet.

Archief

Piershilsche Sportvereeniging Fortuna

Gezien het enthousiasme van de Piershillenaars voor de voetbalsport worden de koppen bij elkaar gestoken en begint men voorbereidingen te treffen voor een heuse voetbalvereniging. Op 6 juli 1931 wordt uiteindelijk de Piershilsche Sportvereeniging 'Fortuna' opgericht, kortweg P.S.V. Fortuna.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

A. Bezemer (Voorzitter);

Joh. Van der Waal Lz (Secretaris);

Piet Klokkenburg (Penningmeester);

P.C. Vink (Bestuurslid);

Mr. Ooms (Bestuurslid);

A. Kon (Bestuurslid) en

Bas Bosman (aanvoerder 1e elftal)

Links: opgericht 6 juli 1931.

Archief

Clubkleuren

De clubkleuren worden bepaald op geel-zwart. De eerste wedstrijd, Ajax II - P.S.V. Fortuna 1, wordt gespeeld op woensdag 12 augustus 1931. De Zuid-Beijerlanders winnen met 4-1. De twee volgende wedstrijden zijn: Z.S.V. (Zuidzijde) - P.S.V. Fortuna: 1-1 (20-08-1931) en Sparta (Nieuw-Beijerland) - P.S.V. Fortuna 2-0 (22-08-1931).

De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 25 augustus 1931: de 1-0 zege op Z.S.V. betekent ook meteen de eerste overwinning van P.S.V. Fortuna.

Bijna een jaar later besluit men in Goudswaard ook een offici le vereniging op te richten. De plaatselijke spelers, die al een balletje trapten onder de naam Stormvogels, worden op 18 juni 1932 verenigd onder de naam Be Quick. Op 20 augustus 1932 spelen de buren voor het eerst een wedstrijd tegen elkaar: P.S.V. Fortuna verslaat Be Quick met 3-1.

Archief

Reglementen

Het reglement van Fortuna bevat bij oprichting maar liefst 56 artikelen welke werden afgedrukt in een prachtig boekje.

 

 

Art. 54. De vereeniging kan niet ontbonden worden zoolang
nog 5 leden haar voortbestaan wenschelijk achten.

 

Artikel 1.

Onder den naam van P. S. V. "Fortuna" is op 6 juli 1931 opgericht een vereeniging. Zij is gevestigd te Piershil.

 

Art. 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 jan.-31 Dec.

 

Art. 3.

De P. S. V. "Fortuna" bestaat uit:

werkende leden ;

rustende leden ;

eere-leden en leden van verdienste ;

ondersteunende leden en

juniore-leden.

 

Art. 4.

Rustende leden kunnen van geen enkel vereenigingselftal deel uitmaken en missen evenals Juniore leden het stemrecht.

 

Art. 5.

Eere-lid wordt men op voorstel van het bestuur.

 

Art. 6.

Werkende leden mogen zonder toestemming van het bestuur niet voor een andere sportvereeniging uitkomen noch aan serie- of competitiewedstrijden deelnemen.

 

Art. 7.

Personen, die lid wenschen te worden, melden zich aan bij den secretaris. Over aanneming beslist het bestuur. leder, die lid wenscht te worden, onderwerpt zich aan dit reglement.

 

Art. 8.

Het lidmaatschap eindigt door:

1. overlijden ;

2. opzegging;

3. royement krachtens besluit der ledenvergadering, genomen door 2/3 der geldige stemmen.

 

Art. 9.

leder, die voor het lidmaatschap wenscht te bedanken, geeft hiervan schriftelijk kennis aan den Secretaris. De contributie voor de maand, waarin deze kennisgeving den secretaris bereikt is, is in haar geheel invorderbaar.

 

Art. 10.

Een lid kan geroyeerd worden door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur:

1. wegens wanbetaling;

2. wegens gevaar voor de vereeniging;

3. wegens oneerlijkheid;

op verzoek van minstens 5 leden, die daartoe een onderteekend en met redenen omkleed voorstel bij het bestuur indienen. Het bestuur stelt onmiddellijk een onderzoek in en brengt op de algemeene vergadering alvorens tot stemmen over het ingediende voorstel wordt overgegaan, daarvan verslag uit.

 

Art. 11.

Ter voorkoming van willekeurige royeering en om te verhinderen dat daartoe anders dan in hoogst noodzakelijke gevallen wordt overgegaan is bepaald dat:

1.        de algemeene vergadering volkomen op de hoogte gesteld wordt van de redenen, die aanleiding geven tot royeering ;

2.        het te royeeren lid in de gelegenheid gesteld wordt, zich ten overstaan van de algemeene vergadering te verdedigen.

 

Art. 12.

Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten, voorzitter, vice-voorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester, 2e penningmeester, aanvoerder 1e elftal.

 

Art. 13.

De bestuursleden, uitgezonderd de aanvoerder 1e elftal, worden gekozen door de algemeene vergadering. Jaarlijks treden drie leden af, de eerste maal volgens op te maken rooster, doch zijn terstond herkiesbaar. In dezelfde vergadering treedt de aanvoerder 1e elftal af en wordt uit en door die aanwezige leden van het 1e elftal opnieuw een aanvoerder gekozen, waarbij de aftredende terstond herkiesbaar is.  Daarna heeft verkiezing plaats voor een plaatsvervangend aanvoerder.

 

Art. 14.

Het bestuur leidt alle aangelegenheden der vereniging en is als zoodanig verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden. Het is tevens belast met de uitlegging van dit reglement.

  

Art. 15.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijksch bestuur der vereeniging.

 

Art. 16.

De voorzitter zorgt voor het nakomen van het reglement en alle verdere bepalingen; hij         leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van den dag vast. Hij heeft het recht de discussi n te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is de officieele woordvoerder der vereeniging en teekent de notulen, en kan, zoo hij zulks verlangt, alle stukken van de vereeniging uitgaande, mede ondertekenen en is verplicht de werkzaamheden der diverse bestuurs- of commissieleden te controleeren.

 

Art. 17.

De secretaris is belast met het voeren van alle briefwisseling, in naam van en in overleg met de bestuursleden. Hij onderteekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht hiervan copie te houden. Hij houdt in speciaal daarvoor bestemde boeken notulen van alle vergaderingen ; deze worden na goedkeuring door den voorzitter en hem onderteekend. Op de jaarlijksche algemeene vergadering brengt hij zijn jaarverslag uit. Hij heeft het beheer over het archief en houdt de ledenlijst bij. Bestuursbesluiten worden, voor zoover het bestuur zulks noodig oordeelt, door hem gepubliceerd. Voorts draagt bij zorg voor het zenden van aanschrijvingen voor vergaderingen en wedstrijden.

  

Art. 18.

De penningmeester beheert de gelden der vereeniging. Hij zorgt voor het innen en uitbetalen der gelden. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht mocht kunnen bewijzen. Hij houdt in daarvoor bestemde boeken aanteekening van alle ontvangsten en uitgaven. Voor uitgaven boven

f 10.- heeft bij de machtiging noodig van het Bestuur. Hij bewaart de voorwerpen, die de vereeniging voor haar leden tegen betaling verkrijgbaar stelt. Hij doet rekening en verantwoording op de algemeene vergadering. Door het bestuur worden elk jaar twee personen aangewezen tot het nazien der rekening, die op de algemeene vergadering verslag uitbrengen.

 

Art. 19.

Het bestuur kan een deel zijner werkzaamheden opdragen aan een bepaald daartoe aan te wijzen bestuurslid, hetwelk dan optreedt namens het bestuur.

 

Art. 20.

Is een lid van het bestuur verhinderd zijn betrekking waar te nemen, dan geeft hij hiervan kennis aan den voorzitter; verkeert deze zelf in dat geval, zoo bericht hij zulks aan den secretaris.

 

Art. 21.

Indien in den loop van het vereenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden, is bij verplicht van zijn voornemen minstens vier weken tevoren aan den voorzitter kennis te geven; wil deze zelf afreden, dan geeft hij hiervan uiterlijk vier weken van tevoren kennis aan den secretaris 

 

Art. 22.

Bij tusschentijds aftreden van een der bestuursleden of bij bedanken van een nieuw gekozen bestuurslid, stelt het bestuur een plaatsvervanger aan tot de eerstvolgende algemeene vergadering, op welke vergadering tot benoeming van een nieuw bestuurslid wordt overgegaan. Het plaatsvervangend bestuurslid deelt in de zelfde reglementaire rechten en plichten als hij, wiens taak hij waarneemt.

 

Art. 23

Bedankt de aanvoerder van het 1e elftal tusschentijds of maakt hij geen deel meer uit van dat elftal, dan wordt v r den aanvang van den eerstvolgende wedstrijd van het 1e elftal opnieuw uit en door de spelers van dat elftal een aanvoerder en zijn plaatsvervanger gekozen.

Art. 24

Het bestuur kan in spoedeischende gevallen besluiten nemen.

 

Art. 25

De beschrijvingsbrief eener algemeene vergadering wordt door het bestuur vastgesteld.

 

Art. 26

Het bestuur kan staande iedere algemeene vergadering voorstellen doen.

 

Art. 27

Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur tot de eerstvolgende algemeene vergadering worden geschorst. De aanvoerder van het 1e elftal kan tevens door de meerderheid van dat elftal worden geschorst tot de eerstvolgende algemeene vergadering. Het besluit is dadelijk uitvoerbaar, ook niettegenstaande het beroep. Het voorstel tot schorsing wordt bij den voorzitter ingediend, behalve wanneer het ten doel heeft, om dezen zelf in zijn betrekking te schorsen, in welk geval het bij den secretaris wordt ingeleverd. De voorzitter of secretaris, die een dergelijk voorstel heeft ontvangen, plaatst dit op den beschrijvingsbrief der eerstvolgende vergadering. De vergadering kan de schorsing opheffen of den persoon uit zijn ambt ontzetten.

 

Art. 28

Wordt een bestuurslid door de algemeene vergadering uit zijn ambt ontzet, dan wordt door die algemeene vergadering direct een nieuw bestuurslid gekozen. Geldt de ambtelijke ontzetting den aanvoerder van het 1e elftal, dan heeft direct nieuwe verkiezing plaats door dat elftal.

 

Art. 29

Indien een lid de vereeniging verlaten heeft, en weer tot de vereeniging wil toetreden, is hij verplicht, de contributie vanaf den tijd dat bij bedankt heeft te betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken. Bovendien nog f.1,- intreegeld.

 

Vergaderingen.

 

Art. 30.

Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van den voorzitter of twee bestuursleden.

 

Art. 31.

Bestuursvergaderingen worden minstens drie dagen van te voren uitgeschreven en zijn eerst geldig, indien drie -of meer der bestuursleden aanwezig zijn.

 

Art. 32.

De algemeene vergadering bestaat uit de werkende leden der vereeniging.

 

Art. 33.

Algemeene vergaderingen worden op een door het bestuur te bepalen datum te Piershil gehouden.

 

Art. 34.

Het bestuur belegt algemeene vergaderingen:

1.        zoo dikwijls het zulks noodig oordeelt. Een dezer vergaderingen wordt gehouden in de maand januari, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de verkiezing der aftredende bestuursleden plaats heeft;

2.        op verlangen van tien leden, indien die hiertoe een met reden omkleed verzoekschrift onder opgave der punten welke ze wenschen behandeld te zien indienen. De vergadering moet uiterlijk zes weken na den datum der aanvrage worden gehouden. Voldoet het bestuur niet aan deze verplichting, dan zijn genoemde tien leden gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen, onder een door hen zelf aan te wijzen voorzitter.                                            

 

Art. 35.

Een algemeene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen.                                                

 

Art. 36.

Het bestuur is verplicht voorstellen, welke leden minstens 14 dagen v r den dag eener algemeene vergadering bij den secretaris schriftelijk en voorzien van de handteekening der resp. verzoekers indienen, alsnog op de agenda der te houden algemeene vergadering te plaatsen.                                              

 

Art. 37.

Voorstellen van leden, na den bepaalden tijd ingediend, kunnen alleen in behandeling worden genomen met goedvinden van de aanwezige leden.

 

Art. 38.

Stemmingen.

 

Stemmingen over personen geschieden in gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd, op voorstel van den voorzitter kan over zaken ook schriftelijk gestemd worden.

 

Art. 39.

Wanneer bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats, heeft men dan nog geen meerderheid, dan heeft herstemming plaats tusschen hen die bij de 2de vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

 

Art. 40.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken, beslist het bestuur. Bij staking van stemmen in de bestuursvergadering beslist de voorzitter.

 

Art. 41.

Bedankt een gekozene voor de benoeming dan heeft een nieuwe verkiezing plaats.

 

Art. 42.

Voorstellen kunnen bij acclamatie worden aangenomen; benoemingen bij acclamatie geschieden.

 

Art. 43.

Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij het later ingediende voorstel volgens meening van den voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, als wanneer het later ingediende voorstel den voorrang heeft.

 

Art. 44.

Geen der leden mag zijn stem aan een ander overdragen.

 

Art. 45.

De contributie bedraagt voor werkende leden en rustende leden boven 17 jaar f 0,20 per week, leden van 12 tot 17 jaar f 0.10 per week, juniors f 0.05 per week. Zij wordt als regel in begin van de maand ge nd. Op verlangen van een lid kan de penningmeester hem toestaan, anders dan in de maandelijksche termijnen contributie te betalen. Indien de kas het toelaat bedraagt de contributie in de wintermaanden, de helft van bovenstaand bedrag.

 

Art. 46.

Werkende leden en rustende leden boven de 17 jaar betalen bij hun toetreden f 1.- intr egeld, van 12 tot 17 jaar f 0.50, juniors betalen geen intr egeld.

  

Art. 47.

Geen lid deelt in de rechten, hem bij dit huishoudelijk reglement gegeven, als hij niet aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan.

 

Art. 48.

De kasgelden zullen, indien zij het bedrag van f 25.- te boven gaan, door den penningmeester in overleg met den voorzitter belegd worden op een spaarbankboekje bij de Boerenleenbank te Zuid-Beijerland. Het benoodigde geld kan afgehaald worden, door den penningmeester, met een briefje waarop de handteekening van den Voorz.

 

Art. 49.

Een lid, dat in een wedstrijd meespeelt, kan, indien bij zich herhaaldelijk misdraagt, door den aanvoerder uit het veld gezonden worden. Leden, die zich tijdens een thuiswedstrijd van een der elftallen als toeschouwer onbehoorlijk gedragen, kunnen door het bestuur van het terrein worden verwijderd. Leden kunnen ook gestraft worden door een of twee wedstrijden niet mee te spelen, en zullen dan ook een vermaning krijgen van het bestuur.

 

Art. 50.

Bij een wedstrijd zijn de leden den aanvoerder stipte gehoorzaamheid verschuldigd. De aanvoerder is op het veld met alle macht bekleed, stelt het elftal op volgens opgave der elftal-commissie, brengt daarin zoo noodig wijzigingen aan gedurende den wedstrijd. Hij verricht bij de wedstrijden de noodige formaliteiten en is voorts tijdens den wedstrijd, de vertegenwoordiger van het bestuur. Hebben tijdens een wedstrijd belangrijke voorvallen plaats, dan geeft bij hiervan onmiddellijk kennis aan het bestuur.

 

Art. 51.

Bij afwezigheid van den aanvoerder, treedt de plaatsvervanger aanvoerder als zoodanig op en is dan gedurende den wedstrijd met dezelfde bevoegdheid bekleed als de aanvoerder.

 

Art. 52.

De spelers en invallers ontvangen uiterlijk 1 dag voor een wedstrijd opdracht om mee te spelen, en moeten bij verhindering, zoo spoedig mogelijk voor den wedstrijd hiervan aan den secretaris kennis geven.

 

Art. 53.

Wedstrijdspelers zijn verplicht het clubkostuum te dragen, zijnde een geel-zwarte shirt en een zwarte broek.

 

Art. 54.

De vereeniging kan niet ontbonden worden zoolang nog 5 leden haar voortbestaan wenschelijk achten.

 

Art. 55.

Bij ontbinding der vereeniging zullen al haar bezittingen, ten bate komen aan de naastbij zijnde zustervereeniging te Piershil.

 

Art. 56.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Seizoen 1930-1931
Deel 1.1 - De oorsprong